Up-120/20

Opravilna št.:
Up-120/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.120.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 3425/2014 z dne 8. 10. 2019 v zvezi s sodbo Vojaškega sodišča IV. armade I Sod 117/46 z dne 10. 8. 1946
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-120/20-4
25. 2. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Rok Lampe, Miklavž na Dravskem polju, na seji 25. februarja 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 3425/2014 z dne 8. 10. 2019 v zvezi s sodbo Vojaškega sodišča IV. armade I Sod 117/46 z dne 10. 8. 1946 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana.[1]
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata Marko Šorli ter člana dr. Rok Čeferin in DDr. Klemen Jaklič. Sklep je sprejel soglasno.
                                                                               
                                                                                  
                                                                                       Marko Šorli
                                                                                 Predsednik senata
 
 
[1] Sklep Ustavnega sodišča št. Up-1200/05 z dne 20. 10. 2006.
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Rok Lampe, Miklavž na Dravskem polju
Datum vloge:
03.02.2020
Datum odločitve:
25.02.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE297