Up-113/20

Opravilna št.:
Up-113/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.113.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. VII Kp 105/2017 z dne 4. 7. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novem mestu št. I K 105/2017 z dne 18. 2. 2019
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-113/20-8
26. 2. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Josip Belušić, Koper, na seji 26. februarja 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. VII Kp 105/2017 z dne 4. 7. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novem mestu št. I K 105/2017 z dne 18. 2. 2019 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker je pritožnik ni dopolnil v skladu s pozivom Ustavnega sodišča.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi sedme alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata Marko Šorli ter člana DDr. Klemen Jaklič in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejel soglasno.
                                                                               
                                                                                   
                                                                                       Marko Šorli
                                                                                 Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Josip Belušić, Koper
Datum vloge:
31.01.2020
Datum odločitve:
26.02.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE300