Up-468/17

Opravilna št.:
Up-468/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.468.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 5584/2016 z dne 5. 5. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ks 5584/2016 z dne 14. 4. 2017
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-468/17-9
25. 2. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Tadej Savec, Lenart v Slovenskih Goricah, ki ga zastopa Tanja Kompara, odvetnica v Mariboru, na seji 25. februarja 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 5584/2016 z dne 5. 5. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ks 5584/2016 z dne 14. 4. 2017 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: namestnik predsednika senata DDr. Klemen Jaklič ter člana dr. Rok Čeferin in dr. Marijan Pavčnik. Sklep je sprejel soglasno.
                                                                                
                                                                                  
                                                                                       DDr. Klemen Jaklič
                                                                              Namestnik predsednika senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Tadej Savec, Lenart v Slovenskih Goricah
Datum vloge:
25.05.2017
Datum odločitve:
25.02.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE301