Up-1006/17

Opravilna št.:
Up-1006/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1006.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 163/2017 z dne 25. 9. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 467/2016 z dne 13. 7. 2016 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 131/2012 z dne 12. 11. 2012
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1006/17-13
25. 2. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Stanislav Zemljič, Maribor, ki ga po pooblastilu skrbnika za poseben primer Patrika Zemljiča, Maribor, zastopa Andrej Pipuš, odvetnik v Mariboru, na seji 25. februarja 2020
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 163/2017 z dne 25. 9. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 467/2016 z dne 13. 7. 2016 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 131/2012 z dne 12. 11. 2012 se ne sprejme.
 
2. Pritožnik sam nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Senat je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS v sestavi: namestnica predsednika senata dr. Dunja Jadek Pensa ter člana dr. Rajko Knez in Marko Šorli. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
dr. Dunja Jadek Pensa
Namestnica predsednika senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Stanislav Zemljič, Maribor
Datum vloge:
10.11.2017
Datum odločitve:
25.02.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe druge rešitve
Dokument:
USE302