U-I-431/18

Opravilna št.:
U-I-431/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.431.18
Akt:
Zakon o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92) (ZVPR), 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
Geslo:
.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-431/18-4
4. 3. 2020
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude političnih strank Sloga, Ljubljana, ki jo zastopa Janko Veber, Kočevje, Davkoplačevalci se ne damo več!, Maribor, ki jo zastopa Vili Kovačič, Ljubljana, Gibanje Zedinjena Slovenija, Maribor, ki jo zastopa Andrej Šiško, Maribor, Naprej Slovenija, Ljubljana, ki jo zastopa Jožef Jarh, Ljubljana, ter Rastka Plohla, Miklavž na Dravskem polju, in Gašperja Ferjana, Idrija, na seji 4. marca 2020
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92) se zavrne.
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Pobudniki izpodbijajo v izreku navedene določbe Zakona o volitvah predsednika republike (v nadaljevanju ZVPR), ki urejajo kandidiranje za predsedniške volitve. Zatrjujejo njihovo neskladje  s 14., 15., 22., 43., 153., 160. in 161. členom Ustave, Poslovnikom Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17), Splošno deklaracijo človekovih pravic (Človekove pravice, Zbirka mednarodnih dokumentov, I. del, Univerzalni dokumenti, Društvo za ZN za Republiko Slovenijo, Ljubljana 1995, str. 1) in Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). Navajajo, da je predlaganje kandidata s strani poslancev, politične stranke ali volivcev protiustavno, ker je pravica do kandidature neposredna pravica in si je poslanci, politične stranke in drugi kot svoje pravice ne morejo lastiti. Politične stranke, poslanci in drugi bi lahko le podprli svojega kandidata, ne morejo pa vlagati njegove kandidature. Menijo tudi, da podpis podpore poslanca ne bi smel biti več vreden kot podpis podpore državljana, ki ni poslanec. ZVPR naj ne bi upošteval poštene in enakopravne kandidature in s tem svobode glasovanja. Privilegiral naj bi kandidate parlamentarnih političnih strank, ki potrebujejo manj podpisov podpore (le podpise treh poslancev ali 3000 volivcev). Pobudniki prav tako navajajo, da po Ustavi nihče ne more od kandidata zahtevati soglasja h kandidaturi. Menijo, da soglasje pri kandidaturi politični ali drugi skupini ne more biti zakonska obveza, temveč je to stvar medsebojnega dogovora tistih, ki gredo skupaj na volitve. Navajajo tudi, da "zapisnik o določitvi kandidature in pravila politične stranke ne spadajo v zakon, saj je to le dogovor med politično stranko in kandidatom o sodelovanju na volitvah, ne pa pogoj za vložitev kandidature."
 
2. Pobudo vlaga šest pobudnikov, med njimi štiri politične stranke in dva volivca. Glede na to, da pobudnica politična stranka Sloga, ki jo zastopa Janko Veber, izpolnjuje procesne pogoje za vložitev pobude, se Ustavno sodišče ni ukvarjalo z vprašanjem, ali te pogoje izpolnjujejo tudi drugi pobudniki.
 
3. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Po oceni Ustavnega sodišča pobudniki ne navajajo razlogov, ki jih Ustavno sodišče ne bi upoštevalo že pri prejšnjem odločanju o istih vprašanjih,[1] niti ne odpirajo novih ustavnopravnih vprašanj. Zato je njihovo pobudo zavrnilo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
[1] Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-220/97 z dne 29. 10 1997 (Uradni list RS, št. 70/97, in OdlUS VI, 137).
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Politična stranka SLOGA, Ljubljana in drugi
Datum vloge:
17.07.2018
Datum odločitve:
04.03.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Dokument:
US32363