U-I-61/92

Opravilna št.:
U-I-61/92
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.61.92
Akt:
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
Geslo:
Sklicevanje zakonske norme na še nesprejeto zakonodajo. Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno zakonitosti določb, ki so prenehale veljati. Načelo pravičnosti. Lastninsko preoblikovanje podjetij - lastninjenje. Relativnost ustavnega načela enakosti - različno obravnavanje različnih dejanskih stanj. Ocena skladnosti z mednarodno konvencijo. Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno primernosti. Načelo enakosti pravnih subjektov. Pravni interes kot procesna predpostavka. Smislena uporaba zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - pravica do popusta. Sodno varstvo civilnih pravic.
Pravna podlaga:
Ustava 1991, 2., 33., 14., 67., 23., 25., 157., 161. čl., 1. odst. 160. čl. Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl. Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl. Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, 7. čl. Evropska konvencija o človekovih pravicah, 6. čl.
Opomba:
Obravnavana zadeva je bila s sklepom ustavnega sodišča združena z zadevo U-I-46/92 zaradi skupnega obravnavanja in odločanja.


Dokument v PDF obliki:
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Mesna industrija Gornja Radgona
Datum vloge:
25.05.1992
Datum odločitve:
09.12.1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
združitev zadeve z drugo vsebinsko istovetno zadevo
Dokument:
US16252