Up-92/97, Up-93/97, Up-94/97, Up-95/97, Up-96/97, Up-97/97, in,

Opravilna št.:
Up-92/97, Up-93/97, Up-94/97, Up-95/97, Up-96/97, Up-97/97, in,
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1997:Up.92.97
Akt:
Ustavne pritožbe APP zoper sodbe Vrhovnega sodišča - št. Ru-1/97 z dne 13.2.1997, - št. Ru-2/97 z dne 13.2.1997, - št. Ru-3/97 z dne 13.2.1997, - št. Ru-4/97 z dne 13.2.1997, - št. Ru-5/97 z dne 13.2.1997, - št. Ru-6/97 z dne 13.2.1997 in - št. Ru-7/97 z dne 13.2.1997
Izrek:
Ustavne pritožbe APP zoper sodbe Vrhovnega sodišča se zavržejo.
Evidenčni stavek:
Javnopravne osebe praviloma ne morejo biti nosilec ustavnih pravic in svoboščin, zato tudi nimajo legitimacije za vložitev ustavne pritožbe.

APP je javni zavod, ustanovljen za opravljanje dejavnosti, ki se opravljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za javne službe.

Kot javni zavod se ne more sklicevati na ustavno pravico do zasebne lastnine (33. člen Ustave) in do svobode podjetništva (74. člen Ustave), niti na pravico do enakosti (14. in 22. člen Ustave) z zasebnopravnimi osebami pri opravljanju dejavnosti.


Geslo:
Javnopravna oseba, legitimacija za vložitev ustavne pritožbe. Javni zavod, status. Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, vlagatelj pred Ustavnim sodiščem. Ustavne pravice javnopravnih oseb. Načelo enakosti pred zakonom. Enako varstvo pravic. Pravica do zasebne lastnine in dedovanja. Načelo svobodne gospodarske pobude.
Pravna podlaga:
Ustava, 14., 22., 33., 74. čl. Zakon o zavodih (ZZ), 3., 48., 49. čl. Zakon o Vladi (ZVRS), 2. čl. Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS), 3. al. 1. odst. 55. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-92/97 do 98/97

26.6.1997

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavnih pritožb APP na seji senata dne 26. junija 1997

s k l e n i l o:

Ustavne pritožbe APP zoper sodbe Vrhovnega sodišča - št. Ru-1/97 z dne 13.2.1997,

- št. Ru-2/97 z dne 13.2.1997,

- št. Ru-3/97 z dne 13.2.1997,

- št. Ru-4/97 z dne 13.2.1997,

- št. Ru-5/97 z dne 13.2.1997,

- št. Ru-6/97 z dne 13.2.1997 in

- št. Ru-7/97 z dne 13.2.1997

se zavržejo.

O b r a z l o ž i t e v

A.

1. APP je vložila ustavne pritožbe zoper sedem sodb Vrhovnega sodišča, izdanih v računskem upravnem sporu, kjer je bila APP tožena stranka, tožeča stranka pa K. b. T. - v stečaju. Z izpodbijanimi sodbami je Vrhovno sodišče odpravilo dokončne odločbe APP o zavrnitvi vnovčenja akceptnih nalogov. APP meni, da so ji bile s tako - v vseh sedmih primerih enako - odločitvijo kršene njene ustavne pravice iz drugega odstavka 14. člena, 22., 33. in 74. člena Ustave.

2. Predlaga tudi izredno odločanje o ustavni pritožbi pred izčrpanjem izrednega pravnega sredstva po 21. členu Zakona o upravnih sporih. Navaja, da je vložitev zahteve za varstvo zakonitosti v pristojnosti Državnega tožilca, rok za vložitev pa je tri mesece. Zato v okviru 60 dnevnega roka za vložitev ustavne pritožbe ni mogoče vedeti, ali bo Državni tožilec to izredno pravno sredstvo vložil.

3. APP predlaga zadržanje izvršitve izpodbijanih sodb. Ker sodbe nalagajo APP, da v zadevah plačilnega prometa vodi upravni postopek, bi to povzročilo težko popravljive škodljive posledice. APP naj v tem primeru ne bi več mogla izvajati veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov, pravilnost njenih odločitev v posameznih primerih pa bi bila odvisna od končne odločitve v računskem upravnem sporu. Če bi Vrhovno sodišče odločilo za APP neugodno, pa bi bila to podlaga za njeno odškodninsko odgovornost, kar naj bi ogrozilo njeno celotno poslovanje. APP bi morala zaposliti tudi dodatne delavce, cena njenih storitev pa bi se povečala.

B.

4. Ker gre za identično dejansko in pravno stanje ter v vseh primerih tudi za enake navedbe pritožnice, je Ustavno sodišče o vseh ustavnih pritožbah odločilo z enim sklepom.

5. Po določbi 2. člena Zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS št. 48/94, 18/95 - odl. US in 58/95; v nadaljevanju: ZAPPNI) je APP javni zavod z javnim pooblastilom za opravljanje poslov plačilnega prometa za pravne osebe v državi, v manjši meri pa tudi še poslov informiranja in statistike. Kontrolnih in nadzornih funkcij, ki jih je prej opravljala APPNI in še pred tem SDK, pa APP ne opravlja več.

6. Javnopravne osebe praviloma ne morejo biti nosilke ustavnih pravic in svoboščin, zato tudi nimajo legitimacije za vložitev ustavne pritožbe. APP izvaja javne naloge v okviru pristojnosti, določenih z zakonom. Res je sicer poglavitna naloga APP opravljanje plačilnega prometa, kar je po svoji naravi bančni posel. Vendar to dejstvo ne spreminja položaja APP tako, da bi ji bilo mogoče priznati legitimacijo za vložitev ustavne pritožbe.

7. APP je javni zavod, ustanovljen za opravljanje dejavnosti, ki se opravljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za javne službe (drugi odstavek 3. člena Zakona o zavodih; Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96 - v nadaljevanju: ZZ). Ustanovitelj APP je Republika Slovenija, pravice in dolžnosti ustanovitelja pa izvršuje Vlada (3. člen ZZ ter 9. člen Zakona o Vladi in 2. člen Statuta APP). Sredstva za delo pridobiva iz plačil za opravljene storitve po tarifi, ki jih določi ustanovitelj (67. in 68. člen ZAPPNI v zvezi z 48. členom ZZ ter 7. člen Statuta APP). Razliko med prihodki in odhodki ("dobiček"), uporablja APP za financiranje materialnih in drugih naložb, ob soglasju ustanovitelja (drugi odstavek 48. člena ZZ in 47. člen Statuta APP). APP je odgovorna za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga, subsidiarno pa je za njene obveznosti odgovoren ustanovitelj (49. člen ZZ). APP torej opravlja javnopravne funkcije v okviru z zakonom določenih pristojnosti z javnimi in ne zasebnimi sredstvi oziroma pridobitno. Kot javni zavod se ne more sklicevati na ustavno pravico do zasebne lastnine (33. člen Ustave) in do svobode podjetništva (74. člen Ustave), niti na pravico do enakosti (14. in 22. člen Ustave) z zasebnopravnimi osebami pri opravljanju dejavnosti.

8. Glede na vse navedeno je Ustavno sodišče ustavne pritožbe zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije zavrglo.

C.

9. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi 3. alinee prvega odstavka 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi dr. Tone Jerovšek kot predsednik senata in mag. Matevž Krivic in dr. Lovro Šturm kot člana.

Predsednik senata:

dr. Tone Jerovšek


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
drugi akti
Datum vloge:
26.03.1997
Datum odločitve:
26.06.1997
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US18452