Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 5148

Neobjavljeno | 11.03.2010

U-I-41/10

Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (Uradni list RS, št. 78/09) (ZDDDČPNO) 3. čl., 4. odst. 4. čl., 12. čl.

Več

Uradni list RS, št. 25/2010 | 11.03.2010

U-I-39/10

Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (Uradni list RS, št. 78/09) (ZDDDČPNO), 12. čl.

Več

Uradni list RS, št. 28/2010 | 18.03.2010

U-I-13/09

Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO), 25. čl.

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-23/09

Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 58/99) Odlok o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 9/86) Odlok o sprejetju zazidalnega načrta in prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje naselja Bakovci (Uradne objave, št. 21/88 in 10/90)

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-29/10

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV Murska Sobota-Mačkovci (Uradni list RS, št. 51/09)

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-46/10

Odlok o koncesiji za upravljanje in izgradnjo posameznih delov pristanišča (pomol A in pomol B) (Uradne objave Občine Izola, št. 1/10)

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-59/10

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 5. odst. 98. čl., 2. odst. 108. čl. in 336. čl.

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-50/10

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 29/96 in 73/03)

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-250/09, Up-1227/09

Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZUstS), 4. odst. 41. čl., 5. alinea 1. odst. 55.b. čl. Ustavna pritožba zoper: – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1023/2009 z dne 19. 8. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1176/2009 z dne 19. 8. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1095/2009 z dne 19. 8. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1159/2009 z dne 19. 8. 2009 in – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1302/2009 z dne 26. 8. 2009

Več

Uradni list RS, št. 29/2010 in OdlUS XIX, 2 | 18.03.2010

U-I-50/09, Up-260/09

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 2. odst. 205. čl. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 123/2009 z dne 27. 2. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 305/2009 z dne 20. 2. 2009

Več

Uradni list RS, št. 30/2010 in OdlUS XIX, 3 | 18.03.2010

U-I-207/08, Up-2168/08

Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO), 25. čl. Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89) (ZOR), 1. odst. 200. čl. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 179. čl. Zakon o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08) (ZOdvT), 2. odst. 3. čl. Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1588/2008 z dne 12. 6. 2008 in sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 1937/2006 z dne 5. 12. 2007

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-103/08, Up-1208/08, Up-1566/08

Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96, 5/98, 33/2000, 1/01, 63/01, 37/02 in 61/02), 10. čl., 16. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 375/2007 z dne 12. 2. 2008 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 666/2006 z dne 29. 3. 2007 ter s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. III Pd 752/2003 z dne 9. 3. 2006 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 291/2007 z dne 11. 3. 2008 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 571/2006 z dne 1. 3. 2007 ter s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 753/2003 z dne 5. 1. 2006

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-21/10, Up-123/10

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 497/2009 z dne 12. 11. 2009 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 8. odst. 34. čl.

Več

Neobjavljeno | 01.04.2010

U-I-167/08

Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo) (KZ), 1. odst. 174. čl. Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09) (KZ), 42. čl., 163. čl. in 254. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-211/08

Sklep o spremembi vrednosti točke v notarski tarifi (Uradni list RS, št. 71/03) Notarska tarifa (Uradni list RS, št. 37/01 – uradno prečiščeno besedilo, 2/02, 71/03 in 84/05), 3. odst. 11. čl. Posebni del notarske tarife (Uradni list RS, št. 94/08)

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-223/08

Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78 ter Uradni list RS, št. 67/01) (ZD), 128. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-31/10

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKZ), 2. odst. 55. čl., 3. odst. 56. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-236/08

Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZN), 1. st. 2. odst. 2. čl., 1. odst. 10. čl., 1. do 6. odst. 10. a čl., 11. čl. in 2. odst. 107. čl., 109. čl., 7. al. 1. tč. 113.a čl. in 3. odst. 115. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-232/09

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Nazarje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 7/98 in Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 6/99, 1/2000 – popr. in 10/05), 6. tč.

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-198/09

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja naselja Vojnik (Uradni list RS, št. 30/90-I) Sklep Občinskega sveta Občine Vojnik z dne 23. 12. 1994

Več