Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 1211

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-23/09

Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 58/99) Odlok o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 9/86) Odlok o sprejetju zazidalnega načrta in prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje naselja Bakovci (Uradne objave, št. 21/88 in 10/90)

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-46/10

Odlok o koncesiji za upravljanje in izgradnjo posameznih delov pristanišča (pomol A in pomol B) (Uradne objave Občine Izola, št. 1/10)

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-50/10

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 29/96 in 73/03)

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-232/09

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Nazarje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 7/98 in Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 6/99, 1/2000 – popr. in 10/05), 6. tč.

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-198/09

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja naselja Vojnik (Uradni list RS, št. 30/90-I) Sklep Občinskega sveta Občine Vojnik z dne 23. 12. 1994

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-138/09

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07), 24., 25. in 26. čl. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 34/07), 4. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.04.2010

U-I-53/10

Odlok o načinu izvajanja javne službe oskrbe z energetskimi plini v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 3/10), 3. čl., 23. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.04.2010

U-I-217/09

Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor pod zaporedno številko 518 kategorizira lokalno cesto C. 24. junija, od Šlandrove ul. do h. št. 31, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 1094/4, 1094/15 in 1097/1, vse k. o. Črnuče, 6. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.04.2010

U-I-22/09

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta L6 Lukovica jug (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 8/08)

Več

Uradni list RS, št. 82/2009 Uradni list RS, št. 40/2010 | 05.05.2010

U-I-219/09

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod (Uradni list RS, št. 116/08)

Več

Neobjavljeno | 13.05.2010

U-I-97/10

Odlok o pristaniščih (Uradni list RS, št. 4/10), 1. odst. 16. čl., 4. al. 1. odst. 34. čl. in 59. čl.

Več

Neobjavljeno | 13.01.2014

U-I-203/12

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 88/99 in 134/04), 7. čl.

Več

Neobjavljeno | 13.01.2014

Up-714/13, U-I-214/13

Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Straža (Uradni list RS, št. 47/07), 5. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu št. ZSV-63/2013 z dne 9. 5. 2013 v zvezi z odločbo Policijske postaje Dolenjske Toplice št. 555006743535-8 z dne 31. 1. 2013

Več

Neobjavljeno | 14.02.2014

U-I-167/13, Up-535/13

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 131/2013 z dne 24. 4. 2013 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 133/2012 z dne 15. 2. 2013 Odlok o ureditvi agrarnih razmerij in razveljavitvi dražb z dne 1. 12. 1946

Več

Neobjavljeno | 06.03.2014

U-I-323/12

Sklep o izločitvi javne poti iz kategorizacije občinskih cest v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 118/07) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06), 2. odst. 44. čl.

Več

Neobjavljeno | 25.03.2014

U-I-151/12

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12, 59/12 in 15/14), 8. čl.

Več

Neobjavljeno | 07.04.2014

U-I-237/12

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 8/99), kolikor kategorizira javno pot "Vrhloga-Šoštar" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 121, k. o. Vrhloga, 5. čl.

Več

Uradni list RS, št. 33/2014 | 24.04.2014

U-I-194/12

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12, 59/12 in 15/14), 4. čl. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo Mesto, kolikor kategorizira javno pot "Sevno na Trški gori" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1578/2, k. o. Ždinja vas, 8. čl.

Več

Uradni list RS, št. 33/2014 | 24.04.2014

U-I-26/14

Popravek Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 55/13)

Več

Neobjavljeno | 22.04.2014

U-I-199/13, Up-698/13

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 76/2013 z dne 5. 6. 2013 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. P 141/2011 z dne 20. 11. 2012 Odlok o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 101/01, 50/02, 80/02 – popr. in 75/04), 34., 35., 37. in 37.a čl. Pravilnik o določitvi meril in kriterijev za plačilo denarnih obveznosti uporabnikov storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 49/09)

Več