Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 613

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-23/09

Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 58/99) Odlok o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 9/86) Odlok o sprejetju zazidalnega načrta in prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje naselja Bakovci (Uradne objave, št. 21/88 in 10/90)

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-29/10

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV Murska Sobota-Mačkovci (Uradni list RS, št. 51/09)

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-46/10

Odlok o koncesiji za upravljanje in izgradnjo posameznih delov pristanišča (pomol A in pomol B) (Uradne objave Občine Izola, št. 1/10)

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-50/10

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 29/96 in 73/03)

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-232/09

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Nazarje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 7/98 in Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 6/99, 1/2000 – popr. in 10/05), 6. tč.

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-198/09

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja naselja Vojnik (Uradni list RS, št. 30/90-I) Sklep Občinskega sveta Občine Vojnik z dne 23. 12. 1994

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-138/09

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07), 24., 25. in 26. čl. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 34/07), 4. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-77/10, Up-411/10

Ustavna pritožba zoper sklep Gradbene inšpektorice Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območne enote Ljubljana, št. 356-02-316/2005 z dne 18. 12. 2009 in zoper sklep Gradbene inšpektorice Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območne enote Ljubljana, št. 356-02-316/2005 z dne 6. 1. 2010 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP), 297. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.04.2010

U-I-217/09

Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor pod zaporedno številko 518 kategorizira lokalno cesto C. 24. junija, od Šlandrove ul. do h. št. 31, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 1094/4, 1094/15 in 1097/1, vse k. o. Črnuče, 6. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.04.2010

U-I-169/09

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) (ZUreP), 81. čl., 82. čl., 83. čl., 84. čl. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za navezovalno cesto Jeprca–Stanežiče in Programa priprave lokacijskega načrta za povezovalno cesto Stanežiče–Brod (Uradni list RS, št. 62/08)

Več

Neobjavljeno | 15.04.2010

U-I-22/09

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta L6 Lukovica jug (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 8/08)

Več

Neobjavljeno | 05.05.2010

U-I-54/10

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasni razglasitvi Plečnikovih tržnic v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 12/09)

Več

Uradni list RS, št. 82/2009 Uradni list RS, št. 40/2010 | 05.05.2010

U-I-219/09

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod (Uradni list RS, št. 116/08)

Več

Uradni list RS, št. 42/2010 | 13.05.2010

P-33/09

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 13.01.2014

U-I-203/12

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 88/99 in 134/04), 7. čl.

Več

Neobjavljeno | 13.01.2014

Up-714/13, U-I-214/13

Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Straža (Uradni list RS, št. 47/07), 5. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu št. ZSV-63/2013 z dne 9. 5. 2013 v zvezi z odločbo Policijske postaje Dolenjske Toplice št. 555006743535-8 z dne 31. 1. 2013

Več

Neobjavljeno | 06.03.2014

U-I-323/12

Sklep o izločitvi javne poti iz kategorizacije občinskih cest v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 118/07) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06), 2. odst. 44. čl.

Več

Neobjavljeno | 25.03.2014

U-I-151/12

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12, 59/12 in 15/14), 8. čl.

Več

Neobjavljeno | 03.04.2014

P-3/13

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 07.04.2014

U-I-237/12

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 8/99), kolikor kategorizira javno pot "Vrhloga-Šoštar" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 121, k. o. Vrhloga, 5. čl.

Več