Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 710

Neobjavljeno | 18.03.2010

Up-345/09, Up-346/09, U-I-161/09

Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 199/2009 z dne 23. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 958/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 200/2009 z dne 23. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 959/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 201/2009 z dne 23. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 960/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Kpr 120/2009 z dne 15. 5. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 134/2009 z dne 2. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 954/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 135/2009 z dne 2. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 955/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 136/2009 z dne 2. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 956/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 137/2009 z dne 2. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 957/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 412/2009 z dne 3. 6. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. Kpr 120/2009 z dne 15. 5. 2009 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 502.d čl.

Več

Neobjavljeno | 07.02.2014

Up-536/12, U-I-114/12, Up-510/13

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 233/2011 z dne 3. 4. 2012 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 233/2011 z dne 13. 5. 2013 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 95. čl. in 2. odst. 108. čl.

Več

Uradni list RS, št. 39/2013 in Uradni list RS, št. 17/2014 | 17.02.2014

U-I-67/13

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13 in 49/13), 2. odst. 5. čl.

Več

Neobjavljeno | 25.03.2014

U-I-151/12

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12, 59/12 in 15/14), 8. čl.

Več

Uradni list RS, št. 33/2014 | 24.04.2014

U-I-194/12

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12, 59/12 in 15/14), 4. čl. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo Mesto, kolikor kategorizira javno pot "Sevno na Trški gori" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1578/2, k. o. Ždinja vas, 8. čl.

Več

Uradni list RS, št. 26/2011 | 24.02.2011

Up-456/10, U-I-89/10

Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09 – uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj), 3. tč. 98. čl. v zvezi s 1., 2. in 4. odst. 47. čl. Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV-3354/2009-2408 z dne 19. 1. 2010 Postopek o prekršku v zadevi št. ZSV 3354/2009, ki teče pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07, 58/09 in 99/10) (ZMZ), 2. odst. 78. čl. Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr. in 108/09) (ZP)

Več

Neobjavljeno | 18.04.2011

U-I-91/09

Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07) (ZPIaP), 4. čl. in 30. čl. Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10 in 9/11) (ZPIaSS), 1. odst. in 3. odst. 13. čl. Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo) (ZGD), 3. odst. 191. čl. Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDavP), 36. čl. in 1. odst. 91. čl. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 293. čl. Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09) (KZ), 243. čl. Slovenski računovodski standard 7 (Uradni list RS, št. 118/05 in nasl.) (SRS 7), 7.1. tč. Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99 in 31/07) (ZFPPod), 2. odst. 25. čl. Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu (Uradni list RS, št. 103/02 in 141/06)

Več

Neobjavljeno | 21.04.2011

U-I-81/10

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/07), 14. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.01.2003

U-I-103/99

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78 in Uradni list RS, št. 12/92, 58/93, 71/94, 29/95, 10/98 in 26/99) (ZIKS), 38. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.01.2003

U-I-143/99

Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001 (Uradni list RS, št. 39/99, 124/2000 in 48/01) (ZMPUPR), 8. do 15., 17., 2. in 3. odst. 128., 20. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.01.2003

U-I-129/00

Odredba o obvezni dobaviteljevi izjavi o skladnosti svetilk (Uradni list RS, št. 77/98), 7. in 10. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.01.2003

U-I-7/00

Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89), (ZOR), 103. do 110. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.05.2003

U-I-82/00

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 82/2000 in 110/02) (ZRPJN), 2. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.01.2003

P-11/02

Spor o pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo

Več

Neobjavljeno | 21.01.2003

Up-721/02

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 711/2001-2 z dne 26. 9. 2002

Več

Neobjavljeno | 22.01.2003

U-I-47/01

Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in 11/99) (ZIZ), 2. in 3. odst. 293., 1. odst. 293. čl.

Več

Uradni list RS, št. 40/2013 in Uradni list RS, št. 89/2014 | 27.11.2014

U-I-86/13

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93), 3. al. 1. odst. 13. čl., 2. odst. 14. čl. in 1. odst. 19. čl.

Več

Neobjavljeno | 23.06.2010

P-34/09

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 23.06.2010

P-35/09

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 02.04.2013

U-I-64/12, Up-328/12

Postopek za preizkus ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 201/2010 z dne 9. 1. 2012 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 112. čl.

Več