Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 469

Uradni list RS, št. 33/2010 | 01.04.2010

U-I-285/08

Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03 in 102/07) (ZZasV), 4. odst. 12. čl., 13. čl., 6. in 7. odst. 29. čl., 1., 3. in 5. al. 30. čl., 1., 3. in 5. al. 1. odst. 31. čl., 1., 3. in 5. al. 1. odst. 32. čl., 1. odst. 33. čl. v delu, ki se nanaša na pogoj zaposlitve minimalnega števila varnostnikov, 1., 3. in 5. al. 34. čl., 1. in 4. al. 1. odst. 35. čl., 1., 3. in 4. al. 35.a čl., 36. čl., 3., 4. in 5. odst. 36.b čl., 40. čl., 41. čl. in 50.a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 102/07) (ZZasV), 4. odst. 41. čl.

Več

Uradni list RS, št. 46/2010 in OdlUS XIX, 4 | 15.04.2010

U-I-92/07

Zakon o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07) (ZVS), 1. odst. 13. čl., 1. in 5. tč. 14. čl., 22. čl., 23. čl., 24. čl., 3. odst. 24. čl., 4. odst. 24. čl., 25. čl., 2. odst. 25. čl., 26. čl., zadnji st. 1. odst. 27. čl., 5. odst. 27. čl., 3. odst. 29. čl., 30. čl. in 32. čl. Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/76 in 42/86, ter Uradni list RS, št. 22/91) (ZPPVS), 20. čl. Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZObr), 3. odst. 52. čl.

Več

Uradni list RS, št. 47/2010 | 20.05.2010

U-I-312/08

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) (ZOFVI), 2. odst. 82.a čl. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07 in 76/08) (ZZVZZ), 21. tč. 1. odst. 15. čl., 24. tč. 1. odst. 15. čl. 2. in 3. odst. 15. čl., ter 5. al. 2. tč. in 6. al. 3. tč. 48. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 76/08), 1. odst. 44. čl.

Več

Uradni list RS, št. 35/2014 in OdlUS XX, 24 | 10.04.2014

U-I-156/11, Up-861/11

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 1. odst. 79.a čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 35/2011 z dne 5. 5. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 313/2010 z dne 22. 9. 2010

Več

Uradni list RS, št. 12/2011 in OdlUS XIX, 17 | 03.02.2011

U-I-178/10

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (Uradni list RS, št. 59/10) (ZPZFSEu)

Več

Uradni list RS, št. 30/2011 in OdlUS XIX, 20 | 07.04.2011

U-I-297/08

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 8/11) (ZVKD), 3. čl., 1. odst. 6. čl., 53. čl., 10. al. 1. odst. 127. čl., 2. odst. in 3. odst. 127. čl. in 135. čl. Navodilo št. 2 z dne 24. 3. 2009

Več

Uradni list RS, št. 34/2011 | 14.04.2011

U-I-205/10

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) (ZOFVI), 4. odst. 68. čl. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 43/02, 65/07 in 37/10), 2. čl., 3. čl., 7. čl. in 13. čl.

Več

Uradni list RS, št. 34/2011 | 14.04.2011

U-I-54/09

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 2. odst. in 3. odst. 12.a. čl., 2. odst. in 3. odst. 16. čl., 1. odst. 16.a. čl., 16.b. čl. ter 2. oddelek II. poglavja

Več

Uradni list RS, št. 37/2011 | 14.04.2011

U-I-257/09

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) (EZ), 4. al. 4. čl., 44. al. 4. čl., 8. odst. in 9. odst. 15. čl., 4. odst. 23.b čl., 1. st. in 2. st. 2. odst. 27. čl., 1. al. 1. odst. 64.p čl., 5. odst. in 6. odst. 64.s čl., 2. odst. in 6. odst. 67. čl., 3. al. 3. odst. 71. čl., 4. odst. 71. čl., 82. čl., 1. al. in 2. al. tč. a) 87. čl. Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/07), 3. odst. 20. čl., 21. čl., 25. čl. in 34. čl. Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Uradni list RS, št. 121/05 in 126/08), 4. al. in 6. al. 1. odst. 9. čl., 14. čl., 1. odst. in 2. odst. 17. čl., 31. čl., 81. čl. in 90. čl. Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS, št. 117/02 in 21/03 – popr.), 2. odst. 22. čl., 23. čl., 1. al. 1. odst. 25. čl., 3. odst. 28. čl., 1. odst. 32. čl., 33. čl., 34. čl., 35. čl. in 36. čl. Sistemska obratovalna navodila (Uradni list RS, št. 49/07), 10. čl. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 114/04, 52/06 in 31/07), 1. odst., 3. odst. in 4. odst. 22. čl., 23. čl.,3. odst. 25. čl. in 29. čl.

Več

Uradni list RS, št. 7/2003 in OdlUS XI, 260 | 18.12.2002

U-I-370/98

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in 67/02) (ZVCP), 1. odst. 14. čl.

Več

Uradni list RS, št. 17/2003 in OdlUS XII, 5 | 06.02.2003

U-I-167/99

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 56/98), 9. čl.

Več

Uradni list RS, št. 94/2002 in OdlUS XI, 221 | 24.10.2002

U-I-263/99

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99, 27/2000, 22/01, 28/01, 54/01, 106/01 in 28/02), 1. odst. 79. a čl.

Več

Uradni list RS, št. 35/2013 in Uradni list RS, št. 76/2014 | 09.10.2014

U-I-43/13

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12) (ZPNačrt-B), 29. čl. Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) (PoDZ-1)

Več

Uradni list RS, št. 49/2010 | 03.06.2010

U-I-270/08

Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 58/08) (ZZdrS), 4. odst. 42. čl.

Več

Uradni list RS, št. 49/2010 | 03.06.2010

U-I-8/10

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 6. odst. 324. čl. in 336. čl.

Več

Uradni list RS, št. 50/2010 | 03.06.2010

U-I-266/08

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo in 13/10) (ZSPJS), 49.b čl.

Več

Uradni list RS, št. 54/2010 | 16.06.2010

U-I-15/10

Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) (ZRomS), 1. odst. 10. čl.

Več

Uradni list RS, št. 61/2010 | 08.07.2010

U-I-77/08

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02 in 110/07) (ZG), 2. odst. 70. čl.

Več

Uradni list RS, št. 14/2013 | 10.01.2013

U-I-215/11, Up-1128/11

Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07), 5. čl., 6. čl., 8. čl. in 9. čl. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008 (Uradni list RS, št. 22/08), 7. al., 8. al. in 15. al. I. tč. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 452/2010 z dne 13. 7. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1483/2009 z dne 13. 10. 2010

Več

Uradni list RS, št. 17/2013 in OdlUS XX, 1 | 07.02.2013

U-I-42/12

Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 48/09 in 21/12) (ZDU), 34. in 37. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 8/12) (ZVRS), 5. al. 2. odst. 4. čl. in 1. al. 3. odst. 4. čl.

Več