Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 289

Uradni list RS, št. 27/2010 | 04.03.2010

U-I-40/09

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 3. odst. 66. čl.

Več

Uradni list RS, št. 30/2010 in OdlUS XIX, 3 | 18.03.2010

U-I-207/08, Up-2168/08

Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO), 25. čl. Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89) (ZOR), 1. odst. 200. čl. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 179. čl. Zakon o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08) (ZOdvT), 2. odst. 3. čl. Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1588/2008 z dne 12. 6. 2008 in sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 1937/2006 z dne 5. 12. 2007

Več

Uradni list RS, št. 15/2014 in OdlUS XX, 20 | 13.02.2014

U-I-312/11

Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo in 22/10) (Zpol), 1. al. 1. odst. 63. čl. in 64. čl.

Več

Uradni list RS, št. 18/2014 | 20.02.2014

U-I-161/12

Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP), 14. čl. Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11 in 14/13) (ZSVarPre), 2. odst. 15. čl.

Več

Uradni list RS, št. 11/2014, Uradni list RS, št. 22/2014 in OdlUS XX, 22 | 21.03.2014

U-I-313/13

Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) (ZDavNepr) Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06 in 87/11) (ZMVN)

Več

Uradni list RS, št. 24/2014 in OdlUS XX, 23 | 21.03.2014

U-I-70/12

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) (ZVDAGA)

Več

Uradni list RS, št. 25/2014 in OdlUS XX, 21 | 21.03.2014

Up-1303/11, U-I-25/14

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12 in 106/12), 1. odst. 135. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 299/2009 z dne 5. 9. 2011, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 720/2008 z dne 21. 1. 2009 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 3715/2006 z dne 5. 9. 2008

Več

Uradni list RS, št. 26/2011 | 24.02.2011

Up-456/10, U-I-89/10

Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09 – uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj), 3. tč. 98. čl. v zvezi s 1., 2. in 4. odst. 47. čl. Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV-3354/2009-2408 z dne 19. 1. 2010 Postopek o prekršku v zadevi št. ZSV 3354/2009, ki teče pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07, 58/09 in 99/10) (ZMZ), 2. odst. 78. čl. Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr. in 108/09) (ZP)

Več

Uradni list RS, št. 26/2011 in OdlUS XIX, 18 | 24.03.2011

U-I-271/08

Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPol), 3. odst. 56. čl. Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo in 22/10) (ZPol), 4. odst. 56. čl.

Več

Uradni list RS, št. 28/2011 in OdlUS XIX, 19 | 24.03.2011

U-I-67/09, Up-316/09

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 11/11) (ZVRK), 2. odst. 5. čl. Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV-304/2008-2455 z dne 13. 1. 2009

Več

Uradni list RS, št. 30/2011 in OdlUS XIX, 20 | 07.04.2011

U-I-297/08

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 8/11) (ZVKD), 3. čl., 1. odst. 6. čl., 53. čl., 10. al. 1. odst. 127. čl., 2. odst. in 3. odst. 127. čl. in 135. čl. Navodilo št. 2 z dne 24. 3. 2009

Več

Uradni list RS, št. 34/2011 | 14.04.2011

U-I-156/08

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 64/08 in 86/09) (ZViS), 43. čl., 4. odst. 46. čl., 2. al. 1. odst. 66. čl., 1. odst. do 5. odst. 73. čl. in 3. odst. 77. čl. Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11) Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06 in 99/08)

Več

Uradni list RS, št. 37/2011 | 14.04.2011

U-I-257/09

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) (EZ), 4. al. 4. čl., 44. al. 4. čl., 8. odst. in 9. odst. 15. čl., 4. odst. 23.b čl., 1. st. in 2. st. 2. odst. 27. čl., 1. al. 1. odst. 64.p čl., 5. odst. in 6. odst. 64.s čl., 2. odst. in 6. odst. 67. čl., 3. al. 3. odst. 71. čl., 4. odst. 71. čl., 82. čl., 1. al. in 2. al. tč. a) 87. čl. Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/07), 3. odst. 20. čl., 21. čl., 25. čl. in 34. čl. Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Uradni list RS, št. 121/05 in 126/08), 4. al. in 6. al. 1. odst. 9. čl., 14. čl., 1. odst. in 2. odst. 17. čl., 31. čl., 81. čl. in 90. čl. Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS, št. 117/02 in 21/03 – popr.), 2. odst. 22. čl., 23. čl., 1. al. 1. odst. 25. čl., 3. odst. 28. čl., 1. odst. 32. čl., 33. čl., 34. čl., 35. čl. in 36. čl. Sistemska obratovalna navodila (Uradni list RS, št. 49/07), 10. čl. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 114/04, 52/06 in 31/07), 1. odst., 3. odst. in 4. odst. 22. čl., 23. čl.,3. odst. 25. čl. in 29. čl.

Več

Uradni list RS, št. 60/2002, Uradni list RS, št. 16/2003 in OdlUS XII, 4 | 06.02.2003

U-I-225/02

Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02) (ZLPZ), posamezne določbe

Več

Uradni list RS, št. 48/2003 in OdlUS XII, 41 | 08.05.2003

U-I-63/99

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 38/96 in 59/01) (ZRLI), 24. čl.

Več

Uradni list RS, št. 11/2003 in OdlUS XII, 2 | 22.01.2003

U-I-261/02

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 38/96 in 59/01) (ZRLI), 47. čl.

Več

Uradni list RS, št. 74/2014 in OdlUS XX, 28 | 02.10.2014

U-I-94/13

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13) (ZP-1), 1. st. 1. odst. 193. čl.

Več

Uradni list RS, št. 35/2013 in Uradni list RS, št. 76/2014 | 09.10.2014

U-I-43/13

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12) (ZPNačrt-B), 29. čl. Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) (PoDZ-1)

Več

Uradni list RS, št. 2/2015 in OdlUS XX, 29 | 04.12.2014

U-I-269/12

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) (ZOFVI), 1. st. 2. odst. 86. čl.

Več

Uradni list RS, št. 14/2010, Uradni list RS, št. 51/2010 | 10.06.2010

U-I-27/10

Zakon o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06 in 110/09) (ZGZ), 2. st. 4. odst. 29. čl., 2. st. 6. odst. 29. čl. in 2. st. 2. odst. 30. čl.

Več