Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 37

Uradni list RS, št. 33/2014 | 24.04.2014

U-I-194/12

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12, 59/12 in 15/14), 4. čl. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo Mesto, kolikor kategorizira javno pot "Sevno na Trški gori" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1578/2, k. o. Ždinja vas, 8. čl.

Več

Uradni list RS, št. 50/2010 in OdlUS XIX, 11 | 10.06.2010

U-II-1/10

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Poročevalec DZ, št. 149/09, EPA 735-V) (ZUSDDD)

Več

Neobjavljeno | 08.01.2009

P-58/08

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 35/2009 in OdlUS XVIII, 20 | 05.05.2009

U-II-1/09

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Poročevalec DZ, št. 30/09, EPA 248-V)

Več

Uradni list RS, št. 57/2012 | 21.06.2012

Up-448/12

Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah št. ZSV 197/2009 z dne 29. 11. 2011

Več

Uradni list RS, št. 91/2009 in OdlUS XVIII, 50 | 09.11.2009

U-II-2/09

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (EPA 469-V) (ZSPJS) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (EPA 467-V) (ZSS)

Več

Uradni list RS, št. 43/2011 | 19.05.2011

U-I-66/11

Prostorski red Občine Braslovče, sprejet z Odlokom o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08 in 75/10)

Več

Uradni list RS, št. 102/2012 in OdlUS XIX, 39 | 17.12.2012

U-II-1/12, U-II-2/12

Zakon o Slovenskem državnem holdingu (EPA 516-VI) (ZSDH) Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (EPA 637-VI) (ZUKSB)

Več

Neobjavljeno | 10.09.2013

Up-569/13

Ustavna pritožba zoper dopis Vrhovnega državnega tožilstva št. Ktpr 114/13-6-BO z dne 8. 4. 2013 Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Postojni št. ZSV 6/2013 z dne 20. 2. 2013 v zvezi s sklepom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke št. Pn22451-478/2012 z dne 26. 11. 2012 in zoper plačilni nalog Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke št. Pn22451-478/2012 z dne 28. 5. 2012

Več

Neobjavljeno | 10.09.2013

Up-549/13

Ustavna pritožba zoper dopisa Vrhovnega sodišča št. III Kr 6050/2013 z dne 1. 2. 2013 in Vrhovnega državnega tožilstva št. Ktpr 82/13-4-BO z dne 2. 4. 2013 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 623/2012 z dne 7. 1. 2013 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ormožu št. PR 317/2011 z dne 18. 9. 2012

Več

Neobjavljeno | 26.02.1996

Up-8/94

Zahteva pritožnika za povračilo stroškov za vložitev ustavne pritožbe in pobude

Več

OdlUS VII, 247 | 10.12.1998

Up-52/96

Sodba Vrhovnega sodišča št. RU 30/95 z dne 17. novembra 1995, sodba in sklep Vrhovnega sodišča št. Ur 46/94 z dne 24. februarja 1995, odločba Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Centrala Ljubljana št. 710- Up/II-103/94-III-RM, DM in odločba Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije, Podružnice Ljubljana št. 93195 z dne 21. junija 1994

Več

Neobjavljeno | 19.09.1991

U-I-61/91

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v R Sloveniji (Ur. list SRS, št. 15/76 in Uradni list RS, št. 22/91) (ZPPVS), 22. čl.

Več

Uradni list RS, št. 44/2004 | 15.04.2004

Up-69/00

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-69/00 z dne 18. 9. 2003 (Uradni list RS, št. 96/03)

Več

Neobjavljeno | 08.11.2018

U-I-37/16, Up-1244/18

Ustavna pritožba Ane Toplak zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1131/2017 z dne 9. 5. 2018 Ustavna pritožba Ane Toplak zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1131/2017 z dne 9. 5. 2018 se v delu, ki se nanaša na kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja Ustavna pritožba Luke Toplaka zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1131/2017 z dne 9. 5. 2018 Zakon o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZMat), 3. odst. 18.a čl. Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13) (ZOsn), 8. odst. 64. čl. in 65. čl.

Več

Neobjavljeno | 11.06.2019

U-I-34/17

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 32/09), kolikor kategorizira javno pot "Plaz križišče Koreno-Prosca" v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1349/11 in 1349/12, obe k. o. Horjul, ter kolikor kategorizira javno pot "Koreno-Sv. Mohor", ki poteka po zemljiščih parc. št. 1349/12 in 1326/2, obe k. o. Horjul, 6. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.11.2018

U-I-45/16, Up-321/18, Up-1140/18

Ustavni pritožbi Jurija Toplaka zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 338/2016 z dne 7. 2. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1795/2016 z dne 4. 4. 2018 se sprejmeta v obravnavo. Ustavni pritožbi Jurija Toplaka zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 338/2016 z dne 7. 2. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1795/2016 z dne 4. 4. 2018 se v delu, ki se nanašata na kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, zavržeta. Ustavna pritožba Jurija Toplaka zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 93/2018 z dne 4. 7. 2018 se ne sprejme. Ustavna pritožba Jurija Toplaka zoper sklep Vrhovnega sodišča št. SuNP 22/2017 z dne 6. 12. 2017 se zavrže. Ustavna pritožba Ane Toplak in Luke Toplaka zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 93/2018 z dne 4. 7. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1795/2016 z dne 4. 4. 2018 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 18.a člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter osmega odstavka 64. člena in 65. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13) se sprejme. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 10. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže.

Več

Uradni list RS, št. 48/2018 | 05.07.2018

P-2/17

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 21.02.2019

U-I-168/16

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17) (ZVDZ) Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS-1), Zakon o varstvu pravice do sojenje brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVPSBNO), Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo)(ZRLI), Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV)

Več

Neobjavljeno | 26.04.2016

Up-950/15

Vrnitev v prejšnje stanje v postopku ustavne pritožbe zoper sodbo Okrajnega sodišča v Kočevju št. ZSV 122/2015-4 z dne 21. 9. 2015 v zvezi z odločbo Inšpektorata za okolje in prostor št. 710-1411/2014/10 z dne 4. 2. 2015. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Kočevju št. ZSV 122/2015-4 z dne 21. 9. 2015 v zvezi z odločbo Inšpektorata za okolje in prostor št. 710-1411/2014/10 z dne 4. 2. 2015

Več