Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 15 od 15

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-138/09

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07), 24., 25. in 26. čl. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 34/07), 4. čl.

Več

Uradni list RS, št. 37/2011 | 14.04.2011

U-I-257/09

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) (EZ), 4. al. 4. čl., 44. al. 4. čl., 8. odst. in 9. odst. 15. čl., 4. odst. 23.b čl., 1. st. in 2. st. 2. odst. 27. čl., 1. al. 1. odst. 64.p čl., 5. odst. in 6. odst. 64.s čl., 2. odst. in 6. odst. 67. čl., 3. al. 3. odst. 71. čl., 4. odst. 71. čl., 82. čl., 1. al. in 2. al. tč. a) 87. čl. Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/07), 3. odst. 20. čl., 21. čl., 25. čl. in 34. čl. Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Uradni list RS, št. 121/05 in 126/08), 4. al. in 6. al. 1. odst. 9. čl., 14. čl., 1. odst. in 2. odst. 17. čl., 31. čl., 81. čl. in 90. čl. Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS, št. 117/02 in 21/03 – popr.), 2. odst. 22. čl., 23. čl., 1. al. 1. odst. 25. čl., 3. odst. 28. čl., 1. odst. 32. čl., 33. čl., 34. čl., 35. čl. in 36. čl. Sistemska obratovalna navodila (Uradni list RS, št. 49/07), 10. čl. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 114/04, 52/06 in 31/07), 1. odst., 3. odst. in 4. odst. 22. čl., 23. čl.,3. odst. 25. čl. in 29. čl.

Več

Uradni list RS, št. 17/2003 in OdlUS XII, 5 | 06.02.2003

U-I-167/99

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 56/98), 9. čl.

Več

Uradni list RS, št. 20/2013 | 14.02.2013

U-I-128/11

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11) (ZSPJS), 49.a čl.

Več

Neobjavljeno | 29.03.2012

U-I-17/10

Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in 91/07) (ZPKEPS), 3. odst. 1. čl., 2. čl., 10.a čl. in 10.b čl. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanje voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save (Uradni list RS, št. 22/04 in 125/04), 1. odst., 2. odst., 3. odst. in 4. odst. 2. čl.

Več

Neobjavljeno | 05.04.2012

U-I-201/10

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 − uradno prečiščeno besedilo in 87/11) (ZZRZI), 1. odst. 65. čl., 1. al. 1. odst. 79. čl. in 80. čl. Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 32/07 in 21/08), 15. čl.

Več

Uradni list RS, št. 55/2009, OdlUS XVIII, 31 | 02.07.2009

U-I-84/09

Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06 in 95/07), 1. in 2. al. 2. odst. 29. čl.

Več

Uradni list RS, št. 36/2008 in OdlUS XVII, 15 | 20.03.2008

U-I-28/08

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06 in 71/07), 6. odst. 35., 35. a in 36. čl. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 71/07), 12. in 13. čl. Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 38/07 in 85/07), 12. čl. in 2., 3. 4. tč. Priloge

Več

Neobjavljeno | 10.05.2007

U-I-72/05

Odlok o ekološki pristojbini v Občini Podlehnik na mejnem prehodu Gruškovje (Uradni list RS, št. 20/2000 in 36/03)

Več

Uradni list RS, št. 46/2007 in OdlUS XVI, 29 | 17.05.2007

U-I-329/05

Odlok Mestne Občine Maribor o merilih in kriterijih za določanje višine priključnin na vodovodno in kanalizacijsko omrežje (Medobčinski uradni vestnik, št. 23/01, 4/03 in 26/05 – ur. p. b.)

Več

Neobjavljeno | 12.02.2009

U-I-88/08

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08) (ZV) Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07). 1. al. 6. čl. in 5. odst. 7. čl.

Več

Uradni list RS, št. 66/2005 in OdlUS XIV, 56 | 16.06.2005

U-I-99/04

Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.10.2003

U-I-261/00

Sklep o drugih osebnih prejemkih in povračilih sodnikov (Uradni list RS, št. 68/94, 50/98 in 64/2000), II. oddelek

Več

Neobjavljeno | 18.11.2004

U-I-428/02

Poslovnik Državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/93, 14/99 in 2/04) (Poslovnik DS), 1. odst. 100. čl.

Več

Neobjavljeno | 19.10.2006

U-I-193/05

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev lekarn (Uradni list RS, št. 61/02) Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev zdravstvenih domov, bolnišnic, zavodov za zdravstveno varstvo, Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije, Zavoda za farmacijo in preizkušanje zdravil Ljubljana, Zavoda Republike Slovenije za tranfuzijsko medicino in ostalih javnih zdravstvenih zavodov (Uradni list RS, št. 61/02 in 18/03)

Več