Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 153

Uradni list RS, št. 47/2010 | 20.05.2010

U-I-312/08

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) (ZOFVI), 2. odst. 82.a čl. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07 in 76/08) (ZZVZZ), 21. tč. 1. odst. 15. čl., 24. tč. 1. odst. 15. čl. 2. in 3. odst. 15. čl., ter 5. al. 2. tč. in 6. al. 3. tč. 48. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 76/08), 1. odst. 44. čl.

Več

Neobjavljeno | 28.09.2010

Up-1379/09

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 371/2009 z dne 24. 9. 2009

Več

Neobjavljeno | 24.02.2011

U-I-215/09

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Kidričevo – spremembe in dopolnitve 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/09)

Več

Neobjavljeno | 09.09.2003

Up-481/03

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 97/2002 z dne 3. 4. 2003

Več

Neobjavljeno | 09.09.2003

Up-70/02

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 32/2000 z dne 3. 10. 2001

Več

Neobjavljeno | 13.11.2014

U-I-169/12

Uredba o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Uradni list RS, št. 48/11)

Več

Uradni list RS, št. 20/2013 | 17.01.2013

Up-699/12

Sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cp 383/2012 z dne 5. 6. 2012

Več

Uradni list RS, št. 39/2013 | 18.04.2013

U-I-37/10

Uredba o dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 43/08) Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08 in 8/12), 15. čl.

Več

Neobjavljeno | 28.05.2014

U-I-66/14

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13)

Več

Neobjavljeno | 01.03.2012

P-15/11

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 15.03.2012

P-1/12

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 29.03.2012

U-I-24/11

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 51/04, 22/10) (EZ), 1. odst. 23. čl., 1. odst. 42. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.01.2009

U-I-258/08

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 15/08) (ZVKD), 93. in 139. čl.

Več

Uradni list RS, št. 22/2009 in OdlUS XVIII, 10 | 12.03.2009

U-I-205/07

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 64/01, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 129/06, 16/07 – ur. p. b. in 36/08) (ZOFVI), 2. al. 2. odst. in 7. odst. 53. a čl.

Več

Neobjavljeno | 16.04.2009

U-I-296/08

Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b.) (ZUstS), 4. odst. 55.c čl.

Več

Neobjavljeno | 29.05.2012

Up-285/12, U-I-52/12

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1140/2011 z dne 25. 10. 2011 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča na Jesenicah št. P 146/2010 z dne 9. 2. 2011 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 4. odst. 282. čl.

Več

Neobjavljeno | 28.10.2009

P-37/09

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 77/2011 | 14.09.2011

U-I-81/09, U-I-174/09

Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav, in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08), 6. čl., 11. čl., 12. čl., 13. čl., 14. čl., 15. čl. in 16. čl.

Več

Neobjavljeno | 22.09.2011

U-I-129/09

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 23/09), 3. čl.

Več

Neobjavljeno | 19.09.2012

U-I-149/10

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 60/11) (ZVISJV) Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZTPIU) Uredba o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 22/08) Uredba o spremembi Uredbe o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 50/09)

Več