Začasna zadržanja

19.07.2017 Zadržanje končanja postopka osebnega stečaja št. St 235/2014 (Up-335/17, U-I-56/17) Številka: Up-335/17-10
                 U-I-56/17-9
Datum: 6. 7. 2017
 

 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Primec, Lah & Jambrovič, d. o. o., Maribor, na seji 6. julija 2017

sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 57/2017 z dne 14. 2. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 235/2014 z dne 28. 11. 2016 se sprejme v obravnavo.
 
2. Do dokončne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži končanje postopka osebnega stečaja št. St 235/2014, ki se vodi nad dolžnikom Janezom Šenico pred Okrožnim sodiščem v Mariboru.
 
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 27/16) se sprejme.
...

Datoteke

acrobat Zadržanje
[238.85 KB]
acrobat Pritrdilno LM DDr. Jaklič
[311.90 KB]