Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-48/97, 06.07.2000, Uradni list RS, št. 66/2000 in OdlUS IX, 185 | 06.07.2000
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in 26/90) (ZPPDUP), 2. čl. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/94), 8. tč. 1. odst. 5. čl.
U-I-41/97, 13.02.1997, OdlUS VI, 20 | 13.02.1997
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 91/93) (ZDen), 3. al. 2. odst. 25. čl.
U-I-27/97, 04.02.1999, OdlUS VIII, 29 | 04.02.1999
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 68/96 - odl. US, 25/97, 32/97 in 10/98) (ZISDU), 1. odst. 124. čl. in 5. odst. 112. čl., 2. odst. 111. čl., 1. al. 114. čl. Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94, 68/96, 47/97) (ZTVP), 2. odst. 161. čl.
U-I-398/96, 15.06.2000, Uradni list RS, št. 61/2000 in OdlUS IX, 159 | 15.06.2000
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97 in 10/98) (ZISDU), 1. in 2. odst. 8. čl.
U-I-396/96, 13.02.1997, OdlUS VI, 18 | 13.02.1997
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 7/93 in 38/94) (ZZZPB), 15. al. 1. odst. 19. čl.
U-I-383/96, 06.03.1997, Ur. list RS, št. 17/97 in OdlUS VI, 32 | 06.03.1997
Zakon o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94) (ZSReg), 5. tč. 1. odst. 4. čl. Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list RS, št. 20/94), 4. tč. 1. odst. 4., 26., 39., 46., 51., 54., 65., 69. in 74. čl. ter 102. čl.
U-I-361/96, 21.10.1999, OdlUS VIII, 226 | 21.10.1999
Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92, 7/93, 22/94 in 35/96) (ZZ), 57. čl.
U-I-340/96, 12.03.1998, Uradni list RS, št. 31/98 in OdlUS VII, 48 | 12.03.1998
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) (ZKZ), 2. odst. 124. čl.
U-I-319/96, 07.12.2000, Uradni list RS, št. 2/2001 in OdlUS IX, 287 | 07.12.2000
Zakon o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 15/91 in 52/2000) (ZV) Odlok o priobalnem pasu in koncesijah (Uradne objave Občine Piran, št. 11/96) Odlok o varnosti, uporabi, redu in čistoči javnih kopališč, bazenov ter drugih odprtih morskih vodah v Občini Piran (Uradne objave Občine Piran, št. 18/96)
U-I-301/96, 16.07.1998, OdlUS VII, 151 | 16.07.1998
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) (ZG), 83. čl.
U-I-299/96, 12.12.1996, Ur. list RS, št. 5/97 in OdlUS V, 177 | 12.12.1996
Zakon o komunalnih taksah (Ur. list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Ur. list RS, št. 18/91) (ZKT) 4. čl. Odlok o komunalnih taksah Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/96), 8., 9. in 17. čl.
U-I-273/96, 16.01.1997, Uradni list RS, št. 13/97 in OdlUS VI, 7 | 16.01.1997
Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96) (ZZdr), 2. tč. 1. oddst. 64. čl.
U-I-243/96, 17.09.1998, Uradni list RS, št. 39/96, Uradni list RS, št. 70/98 in OdlUS VII, 159 | 17.09.1998
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (Uradni list RS, št. 35/96) (ZPOGD-B), 7., 12. a, 12. b in 12. c čl.
U-I-152/96, 17.07.1996, Ur. list RS, št. 39/96 in OdlUS V, 123 | 17.07.1996
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. list SFRJ, št. 84/89) (ZPPSL), 4. odst. 126. čl.
U-I-159/96, 30.05.1996, OdlUS V, 87 | 30.05.1996
Zakon o davčni službi (Ur. list RS, št. 18/96), 66., 1. odst. 67., 69. in 2. odst. 73. čl. Zakon o davčnem postopku (Ur. list RS, št. 18/96), 26., 101. in 235. čl.
U-I-134/96, 23.09.1999, Uradni list RS, št. 86/99 in OdlUS VIII, 212 | 23.09.1999
Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) (ZRPJZ), 1., 2., 3., 1. odst. 17., 18. čl. Sklep Vlade št. 113-02/93-4/20-8 z dne 15. 12. 1994
U-I-81/96, 12.03.1998, Uradni list RS, št. 27/98 in OdlUS VII, 46 | 12.03.1998
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 20/95) (ZDDPO), 2. odst. 18. čl., 2 stavek 2. odst. 4. čl., 1. in 4. čl.
U-I-77/96, 16.05.1996, Ur. list RS, št. 32/96 in OdlUS V, 83 | 16.05.1996
Sklep o določitvi največjega obsega vrednosti sredstev vzajemnih skladov, ki jih lahko upravlja posamezna družba za upravljanje (Ur. list RS, št. 17/96)
U-I-64/96, 30.09.1999, Uradni list RS, št. 86/99 in OdlUS VIII, 215 | 30.09.1999
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 - odl. US in 1/96) (ZVO), 21., 22., 111. a, 111. b in 111. c čl. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtovškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Topole, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 66/94), 14. čl. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 9/95), 14. čl. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Milova, Mlečni potok z Zapajiško grapo, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja, Pretovka ob Mostnici in Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 69/95) Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vodnih virov v Republiki Sloveniji za oskrbo s pitno vodo (Uradni list RS, št. 64/95)
U-I-26/96, 25.11.1999, Uradni list RS, št. 101/99 in OdlUS VIII, 263 | 25.11.1999
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 57/95) (ZPPOLS), 3. odst. 1. čl. Zakon o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 71/94 in 57/95) (ZPPOLS), 2. al. 2. odst. 1. čl., 7. čl., 2. odst. 23. čl., 25. j čl. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92), 7/93, 31/93 in 1/96) (ZLPP), 4. odst. 50. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 401 do 420 od 475

Uradni list RS, št. 66/2000 in OdlUS IX, 185 | 06.07.2000

U-I-48/97

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in 26/90) (ZPPDUP), 2. čl. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/94), 8. tč. 1. odst. 5. čl.

Več

OdlUS VI, 20 | 13.02.1997

U-I-41/97

Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 91/93) (ZDen), 3. al. 2. odst. 25. čl.

Več

OdlUS VIII, 29 | 04.02.1999

U-I-27/97

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 68/96 - odl. US, 25/97, 32/97 in 10/98) (ZISDU), 1. odst. 124. čl. in 5. odst. 112. čl., 2. odst. 111. čl., 1. al. 114. čl. Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94, 68/96, 47/97) (ZTVP), 2. odst. 161. čl.

Več

Uradni list RS, št. 61/2000 in OdlUS IX, 159 | 15.06.2000

U-I-398/96

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97 in 10/98) (ZISDU), 1. in 2. odst. 8. čl.

Več

OdlUS VI, 18 | 13.02.1997

U-I-396/96

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 7/93 in 38/94) (ZZZPB), 15. al. 1. odst. 19. čl.

Več

Ur. list RS, št. 17/97 in OdlUS VI, 32 | 06.03.1997

U-I-383/96

Zakon o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94) (ZSReg), 5. tč. 1. odst. 4. čl. Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list RS, št. 20/94), 4. tč. 1. odst. 4., 26., 39., 46., 51., 54., 65., 69. in 74. čl. ter 102. čl.

Več

OdlUS VIII, 226 | 21.10.1999

U-I-361/96

Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92, 7/93, 22/94 in 35/96) (ZZ), 57. čl.

Več

Uradni list RS, št. 31/98 in OdlUS VII, 48 | 12.03.1998

U-I-340/96

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) (ZKZ), 2. odst. 124. čl.

Več

Uradni list RS, št. 2/2001 in OdlUS IX, 287 | 07.12.2000

U-I-319/96

Zakon o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 15/91 in 52/2000) (ZV) Odlok o priobalnem pasu in koncesijah (Uradne objave Občine Piran, št. 11/96) Odlok o varnosti, uporabi, redu in čistoči javnih kopališč, bazenov ter drugih odprtih morskih vodah v Občini Piran (Uradne objave Občine Piran, št. 18/96)

Več

OdlUS VII, 151 | 16.07.1998

U-I-301/96

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) (ZG), 83. čl.

Več

Ur. list RS, št. 5/97 in OdlUS V, 177 | 12.12.1996

U-I-299/96

Zakon o komunalnih taksah (Ur. list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Ur. list RS, št. 18/91) (ZKT) 4. čl. Odlok o komunalnih taksah Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/96), 8., 9. in 17. čl.

Več

Uradni list RS, št. 13/97 in OdlUS VI, 7 | 16.01.1997

U-I-273/96

Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96) (ZZdr), 2. tč. 1. oddst. 64. čl.

Več

Uradni list RS, št. 39/96, Uradni list RS, št. 70/98 in OdlUS VII, 159 | 17.09.1998

U-I-243/96

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (Uradni list RS, št. 35/96) (ZPOGD-B), 7., 12. a, 12. b in 12. c čl.

Več

Ur. list RS, št. 39/96 in OdlUS V, 123 | 17.07.1996

U-I-152/96

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. list SFRJ, št. 84/89) (ZPPSL), 4. odst. 126. čl.

Več

OdlUS V, 87 | 30.05.1996

U-I-159/96

Zakon o davčni službi (Ur. list RS, št. 18/96), 66., 1. odst. 67., 69. in 2. odst. 73. čl. Zakon o davčnem postopku (Ur. list RS, št. 18/96), 26., 101. in 235. čl.

Več

Uradni list RS, št. 86/99 in OdlUS VIII, 212 | 23.09.1999

U-I-134/96

Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) (ZRPJZ), 1., 2., 3., 1. odst. 17., 18. čl. Sklep Vlade št. 113-02/93-4/20-8 z dne 15. 12. 1994

Več

Uradni list RS, št. 27/98 in OdlUS VII, 46 | 12.03.1998

U-I-81/96

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 20/95) (ZDDPO), 2. odst. 18. čl., 2 stavek 2. odst. 4. čl., 1. in 4. čl.

Več

Ur. list RS, št. 32/96 in OdlUS V, 83 | 16.05.1996

U-I-77/96

Sklep o določitvi največjega obsega vrednosti sredstev vzajemnih skladov, ki jih lahko upravlja posamezna družba za upravljanje (Ur. list RS, št. 17/96)

Več

Uradni list RS, št. 86/99 in OdlUS VIII, 215 | 30.09.1999

U-I-64/96

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 - odl. US in 1/96) (ZVO), 21., 22., 111. a, 111. b in 111. c čl. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtovškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Topole, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 66/94), 14. čl. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 9/95), 14. čl. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Milova, Mlečni potok z Zapajiško grapo, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja, Pretovka ob Mostnici in Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 69/95) Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vodnih virov v Republiki Sloveniji za oskrbo s pitno vodo (Uradni list RS, št. 64/95)

Več

Uradni list RS, št. 101/99 in OdlUS VIII, 263 | 25.11.1999

U-I-26/96

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 57/95) (ZPPOLS), 3. odst. 1. čl. Zakon o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 71/94 in 57/95) (ZPPOLS), 2. al. 2. odst. 1. čl., 7. čl., 2. odst. 23. čl., 25. j čl. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92), 7/93, 31/93 in 1/96) (ZLPP), 4. odst. 50. čl.

Več