3. Zdenko Lipovec, Koper – pobuda za oceno ustavnosti 76. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in aktov Zdravniške zbornice (U-I-134/00) 
 
4. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 210/2000 z dne 18. 1. 2002 (odmera pokojnine ) (Up 207/02) 

Jožica Šeme Aljančič, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 21. in 56. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 7/96-ZPIZ-B) (U-I-189/02)
 
5. J. Mojca, d.o.o., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 143. člena, 150. člena in tretjega odstavka 151.d člena Carinskega zakona (Uradni list RS, št. 28/95 in nasl.), s predlogom za začasno zadržanje    (U-I-310/02) 
 
6. Bogomir Pirc, Maribor – pobuda za oceno ustavnosti 4., 6. in 9. odstavka 13. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 59/01) in 1. ter 2. odstavka 18. člena Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 30/02) s predlogom za prednostno obravnavo (U-I-323/02)
 
7. Elektro Slovenija, d.o.o. Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti posameznih določb odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča šestnajstih lokalnih skupnosti (Mestna občina Maribor, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Pesnica, Občina Krško, Občina Starše, Občina Rače-Fram, Občina Divača, Občina Podlehnik, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Majšperk, Občina Gorišnica, Občina Laško, Občina Hoče-Slivnica, Občina Lenart, Občina Cerkvenjak, Občina Celje) in Pravilnika za določanje obsega tlorisnih površin posameznih objektov in omrežij Mestne občine Maribor (Medobčinski ur. vestnik Štajerske in Koroške št. 14/2000) s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja (U-I-347/02)
 
8. Dr. Jure Marn, Maribor – pobuda za oceno ustavnosti 9. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-37/04) 
 
9. Mestni svet Mestne občine Ljubljana – zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis referenduma o uveljavitvi Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR2/6 Ob Cesti dveh cesarjev) in zahteva za oceno ustavnosti Zakona o lokalni (U-II-2/04)

10. Študentska organizacija Univerze v Mariboru – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 19/01) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-84/01) 
 
11. Andrej Bartelj, Novo mesto in drugi – pobuda za oceno ustavnosti Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) (U-I-36/04) 
 
12. Ustavna pritožba zoper sklepa Višjega sodišča v Ljubljani, št. III Cp 884/03 z dne 10. 9. 2003 in št. III Cp 885/03 z dne 8. 10. 2003 ter sklepa Okrajnega sodišča Grosuplje št. Z 01/00019 z dne 2. 12. 2003 in št. I 01/00122 z dne 2. 12. 2003 (odmera sodne takse) ter pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 86. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl.) in 32. a člena Zakona o sodnih taksah (Ur. l. RS, št. 1/98 in nasl.) ter 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni lsit RS, št. 15/94), s predlogom za začasno zadržanje (Up 8/04) 
 
13. Primož Trebežnik, Koper – pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 49. člena Zakona o tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94, 59/99, 110/02 in 14/03 Ur. p. b. ) (U-I-47/04) 
 
14. Dario Iztok Šilc, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ št. 29/78, 39/85 in 57/89 – ZOR) (U-I-22/04) 
 
15. Tadej Dobrovnik, Maribor – pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 249. člena Kazenskega zakonika s predlogom za začasno zadržanje  (Ur. l. RS, št. 63/94, 23/99) (U-I-238/03) 
 
16. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča RS št. I Up 1347/2003-2 z dne 10. 12. 2003 s predlgom za začasno zadržanje (imenovanje notarja, začasna odredba po ZUS) (Up 829/03)

17. Pavel Treven, Logatec – pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 188. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in nasl.) (U-I-130/03)
     
Emil in Norma Grižon, Izola – pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 188. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98 in nasl.) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-174/03)
 
Liljana Grižon, Izola – pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 188. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in 75/02-ZIZ) s predlogom za zadržanje izvršitve sodnih odločb (U-I-179/03)
 
Ranka Bjelivuk, Portorož – pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 188. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in 75/02) (U-I-210/03)
     
Jože in Ljubica Laba, Ljutomer – pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 188. člena in 194. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98) (U-I-230/03)
  
18. Razno 
 
Številka: Su 2/04-24
Datum: 11. 3. 2004
 
  
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na svoji 10. seji, dne 11. 3. 2004 potrdilo naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 9. seje Ustavnega sodišča z dne 4. 3. 2004 (Su 2/04-23)
 
2. Varuh človekovih pravic Republike Slovenije – zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 49. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99) – vštevanje hišnega pripora v izrečeno kazen zapora (U-I-131/01)