2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana – zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis referenduma o uveljavitvi Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR2/6 Ob Cesti dveh cesarjev) in zahteva za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi (U-II-2/04)

3. Dr. Jure Marn, Maribor – pobuda za oceno ustavnosti 9. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-37/04) 
 
4. Wolf Skakovci d.o.o., Cankova -pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 37. a člena Uredbe o  načinu, prometu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljanimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03 in 135/03), s predlogom za začasno zadržanje (U-I-14/04) ZAČASNA ODREDBA

5. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti posameznih določb odlokov petnajstih občin (U-I-343/02) 
 
6. Sindikat Kmetov Slovenije, Ljubljana in Roman Žveglič, Zabukovlje – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla z dvema spremembama (Ur. l. RS, št. 13/98, 31/00 in 84/01), Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla z dvema spremembama (Ur. l. RS, št. 11/01, 58/01 in 84/01) in sklepa o določitvi tarife za ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla z dne 18. oktobra 2001 s predlogom za začasno zadržanje (U-I-364/02) 
 
7. Tekstil, d.d., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena Odredbe o spremembah in dopolnitvah odredbe o prometni ureditvi (Uradni list RS, št. 28/93) v delu, ki med posebne prometne površine, namenjene pešcem, uvršča Malo ulico v Ljubljani in Odločbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin (Uradni list RS, št. 51/93) v delu, ki med rezervirane parkirne površine uvršča parkirne površine  ob zahodni strani Male ulice v Ljubljani, s predlogom za začasno zadržanje   (U-I-65/03) 
 
8. Geoplin, d.o.o., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/92, 7/99 in 5/2000) in Pravilnika za določanje obsega tloriskih površin posameznih objektov in omrežij v Mestni Občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2000) v delih, ki se nanašajo na zemljišča, v katera so položeni plinovodi, s predlogom za začasno zadržanje (U-I-396/02)
 
9. Geoplin, d.o.o., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. in 8. člena Odloka o sprememah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,št. 73/03), s predlogom za začasno zadržanje (U-I-252/03) ZAČASNA ODREDBA
 
10. Luka Koper, d.d., Koper – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. in 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradne objave, št. 42/03) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-15/04) ZAČASNA ODREDBA
 
11. Inštitut za pravo, d.o.o., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti prvega dela 10. člena Odloka o uskladitvi tolarskih zneskov z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 32/98 in 37/98) (U-I-15/02) 
 
12. Janez Gradišar, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 217. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99) (U-I-103/01) 
 
13. Dr. Armin Tomašič, Brestanica – pobuda za oceno ustavnosti 42. točke 3. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/2001) (U-I-200/01) 
 
14. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 78/98 z dne 8. 3. 2001 (državljanstvo) (Up 304/01) 
 
15. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča RS št. I Up 1347/2003-2 z dne 10. 12. 2003 s predlgom za začasno zadržanje (imenovanje notarja, začasna odredba po ZUS) (Up 829/03) 
 
16. Ustavna pritožba zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp 7288/01 z dne 25. 7. 2002 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ljutomer št. P-1746/00 z dne 17. 8. 2001 (prekrški) (Up 138/03)

17. Stanislav Čurič, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Piran (Uradne objave št. 25/88, 5/89 in 37/91) (U-I-148/03) 
 
18. Jana Perpar, Hrastnik – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 1. člena Navodila o spremembah in dopolnitvah Navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (U-I-41/04) 
 
19. Razno 
 
 
 
 
                                            mag. JADRANKA SOVDAT
                                              Generalna sekretarka
 Številka: Su 2/04-27
Datum: 18. 3. 2004
 
  
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na svoji 11. seji, dne 18. 3. 2004 potrdilo naslednji dnevni red:
  
1. Potrditev zapisnika 10. seje Ustavnega sodišča z dne 11. 3. 2004 (Su 2/04-26)