4. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča RS št. I Up 1347/2003-2 z dne 10. 12. 2003 s predlgom za začasno zadržanje (imenovanje notarja, začasna odredba po ZUS)
(Up-829/03) 

5. Blagoje Mikovič, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednice nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 61/99), Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98) in Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) (U-I-160/02)
 
6. Dr. Jure Marn, Maribor – pobuda za oceno ustavnosti 9. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-37/04)

7. Ustavna pritožba zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp 7288/01 z dne 25. 7. 2002 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ljutomer št. P-1746/00 z dne 17. 8. 2001 (prekrški)
(Up 138/03) 

8. Ustavna pritožba zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-9466/01 z dne 25. 9. 2002 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške v Šmarju pri Jelšah št. P/K-543/2001 z dne 8. 10. 2001 (23. člen Ustave), s predlogom za začasno zadržanje (Up 751/02)

9. YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti določb Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97) in ustavnosti in zakonitosti Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Slovenije (Uradni list RS, št. 9/98), Pravil fundacije za financiranje invalidskih in humanirarnih organizacij v Republiki Slovenije (Uradni list RS, št. 9/99) in Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Slovenije (Uradni list RS, št. 92/98) in zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/2000) (U-I-125/01) 

10. Veronika Vidmar, Litija – pobuda za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) (U-I-268/01) 

11. Okrajno sodišče v Celju – zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med sodiščem in upravno enoto (P-4/04) 

12. Janez Škerlj, Begunje pri Cerknici – pobuda za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95) in za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) (U-I-219/01)
 
13. Leopold Oklešen, Pokopališko pogrebne storitve, s.p., Novo mesto – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Mestni občini Novo mesto s predlogom za začasno zadržanje
(U-I-404/02)
 
14. Boris Fatur, Pivka – pobuda za oceno ustavnosti 4. in 5. točke 27. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij s predlogom za začasno zadržanje (U-I-57/04)
 
15. Marijan Sajovic, Kranj – pobuda za oceno ustavnosti 4. in 5. točke 27. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij s predlogom za začasno zadržanje (U-I-56/04)
 
16. Karel Kozinc, Prosenjakovci – pobuda za oceno ustavnosti akta (sprememba imena) politične stranke (PS-1/03)

17. Irena Vrtačnik, Vodice – pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 94. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (U-I-282/02) 

18. Liljana Primc Petrovič, Pivka – pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 138. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
(U-I-33/03) 

19. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 622/2000 z dne 30. 8. 2001 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 951/99 z dne 7. 3. 2000 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. P 550/97 z dne 2. 4. 1999 (odškodnina po 236. členu Ustave – protipravno ravnanje v postopku o prekrških – trajanje)  (Up 508/01)

20. Anton Plantarič, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji javnih cest v Občini Brezovica (Uradni list SR, št. 2/99 in 98/2000) (U-I-387/02)
 
21. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2., 11. in 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Pesnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 2/98) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-361/02)

22. Geoplin, d.o.o., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občine Majšperk (Ur. l. RS, št. 120/03) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-17/04)ZAČASNA ODREDBA
 
23. Geoplin, d.o.o., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 5/03) (U-I-53/04) ZAČASNA ODREDBA
 
24. Geoplin, d.o.o., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. točke tretjega odstavka 2. člena, 14. člena, E točke 15. člena, pete alinee prvega odstavka 10. člena in sedme postavke namembnosti iz drugega odstavka 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/99 in 2/02) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-395/02)
 
Geoplin, d.o.o., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti šestega odstavka 2. člena, B 1 točke 8. člena, 9. člena, prvi in četrti odstavek 10. člena ter 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hoče – Slivnica (Medobčinski uradni vestnik št. 13/01), ter prvega odstavka 1. člena in 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hoče – Slivnica (Medobočinski uradni vestnik, št. 30/01) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-397/02)
 
Geoplin, d.o.o., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti šestega odstavka 2. člena ter prvega, tretjega in petega odstavka 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava (Ur. l. RS, št. 59/02) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-411/02)
 
25. Geoplin, d.o.o., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 6.člena ter prvega in petega odstavka 9. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 76/99 in 109/01) s predlogom za začasno (U-I-374/02) 

26. Razno 


                                              Generalna sekretarka
                                              mag. Jadranka SovdatŠtevilka: Su 2/04-31
Datum: 1. 4. 2004
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 13. seji z dne 1. 4. 2004  potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 11. seje Ustavnega sodišča z dne 18. 3. 2004 (Su 2/04-29)
 in zapisnika 12. seje Ustavnega sodišča z dne 30. 3. 2004
(Su 2/04-33)

 2. Jana Oblak, Nemčija – pobuda za oceno ustavnosti 416. člena Zakona o kazenskem postopku (U-I-91/03)

3. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 78/98 z dne 8. 3. 2001 (državljanstvo) (Up-304/01)