4. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS št. VIII Ips 171/2001 z dne 21. 5. 2002 (družinska pokojnina)
(Up 487/02) 
 
5. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 78/98 z dne 8. 3. 2001 (državljanstvo) (Up-304/01) 
 
6. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča RS št. I Up 1347/2003-2 z dne 10. 12. 2003 s predlgom za začasno zadržanje (imenovanje notarja, začasna odredba po ZUS)
(Up-829/03) 
 
7. Andrej Uhliř, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti Zakona o osebni izkaznici  (Uradni list RS, št. 75/97) (U-I-210/01) 
 
8. Herbert Prah, Maribor – pobuda za oceno ustavnosti 19. člena Zakona o tujcih (U-I-48/04)
 
9. Inštitut za pravo, d.o.o., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti prvega dela 10. člena Odloka o uskladitvi tolarskih zneskov z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 32/98 in 37/98) (U-I-15/02) 
 
10. Ustavna pritožba zoper sklep predsednika Vrhovnega sodišča RS št. Su 29/03 z dne 14. 4. 2003 in zoper sklep Vrhovnega sodišča RS št. IX R 29/2003 z dne 2. 12. 2003 (izločitev sodnika)
(Up 174/04) 
 
11. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča in sklep Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Pd 343/98 z dne 7. 9. 1998 ter zoper ravnanje sodišča (zavrnitev predloga za izdajo začasne odredbe) (Up 3/04) 
 
12. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča RS št. I Ips 321/2003 z dne 30. 10. 2003 (pripor) (Up 763/03) 
 
13. Občina Oplotnica – zahteva za oceno ustavnosti 22. in 23. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 64/2001) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-256/01)
 
14. Občina Kočevje – zahteva za oceno skladnosti določb Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US in 56/99) in Pravilnika o gradnji, vzdrževanju in načinu uporabe gozdnih prometnic (Uradni list RS, št. 7/00) (U-I-27/01)
 
15. Društo Ostržek, Primskovo – pobuda za oceno ustavnosti 1., 4. in 5. alinee 21. a člena, 2., 3. in 4. alinee 21. b člena in 1. in 3. alinee 25. člena, 5. alinee 28. in 2. alinee 28. a člena Zakona o jamstvenem in preživninskem skladu RS (Uradni list RS, št. 25/97, 10/98 in 53/99) s predlogom za prednostno obravnavo in začasno zadržanje (U-I-195/01) 
 
16. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 622/2000 z dne 30. 8. 2001 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 951/99 z dne 7. 3. 2000 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. P 550/97 z dne 2. 4. 1999 (odškodnina po 236. členu Ustave – protipravno ravnanje v postopku o prekrških – trajanje) (Up 508/01) 
 
17. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Kp 450/2001 z dne 18. 12. 2001 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. Kr 134/2001 z dne 24. 10. 2001 (oškodovanka kot tožilka, zvrnitev predloga za preiskovalna dejanja)
(Up 119/02) 
 
18. Emil Kadrijevič, Mirna – pobuda za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 72/98, 6/99, 66/2000 in 111/01) (U-I-115/03) 
 
19. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 2237/2001 z dne 23. 1. 2002 s predlogom za začasno zadržanje  (izvršba) (Up 114/03) 
 
20. Dr. Štefan Ščap, Murska Sobota – pobuda za oceno ustavnosti 20. člena in petega odstavka 95. člena Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 18/96 in nasl.) (U-I-329/02) 
 
21. Katja Oraže, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 54. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91, 19/91-popr., 21/94, 23/96 in 1/2000) (U-I-192/03)
 
22. Razno 
 
                                                 Generalna sekretarka     
                                                  mag. Jadranka Sovdat   
 
 
Številka: Su 2/04-35
Datum: 7. 4. 2004
 
Predsednica Ustavnega sodišča sklicuje 14. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, dne 8. 4. 2004
ob 9.00 uri
v razpravni dvorani Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 13. seje Ustavnega sodišča z dne 1. 4. 2004 (Su 2/04-34)
 
2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana – zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis referenduma o uveljavitvi Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR2/6 Ob Cesti dveh cesarjev) in zahteva za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi  (U-II-2/04) 
 
3. Državni zbor Republike Slovenije – zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o predlogu Zakona o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Slovenje, ki so imeli na dan 23. 12. 1990 in 25. 2. 1992 v Republiki Sloveniji stalno prebivališče
(U-II-3/04)