2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana – zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis referenduma o uveljavitvi Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR2/6 Ob Cesti dveh cesarjev) in zahteva za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi (U-II-2/04) 
 
3. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 78/98 z dne 8. 3. 2001 (državljanstvo) (Up-304/01) 
 
4. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS št. VIII Ips 171/2001 z dne 21. 5. 2002 (družinska pokojnina) (Up 487/02) 
 
5. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 67/98 z dne 11. 11. 1999 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 114/96 z dne 20. 3. 1998 (pokojninsko zavarovanje – 108. čl. ZObr.) (Up-69/00) 
 
6. Katja Oraže, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 54. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91, 19/91-popr., 21/94, 23/96 in 1/2000) (U-I-192/03)
 
7. Milan Prpič, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 2. odstavka 14. člena o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih (Ur. l. RS, št. 16/92) ter ustavnosti in zakonitosti 2. člena, 2. odstavka 14. člena in 1. odstavka 20. člena Pravilnika o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu (Ur. l. RS, št. 39/92) (U-I-19/02) 

8. Davor Koren, Šempeter in Peter Kruljc, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 11.. člena in prvega odstavka 84. člena  Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/2000) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-382/02)
            
9. Rado Hrastnik, Laško in drugi – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. in 5. točke Sklepa o uvedbi depozita za finančne kredite in depozite, najete pri tujih osebah (Uradni list RS, št. 8/95, 77/96) in 3., 4. in 8. točke Sklepa o vplačilu tolarskega depozita za finančne kredite, najete pri tuji osebi (Uradni list RS, št. 6/99) (U-I-72/01) 
 
10. Casino Ljubljana, d.d., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 18/96 in nasl.) (U-I-356/02) 
 
11. Primož Finžgar, Križe in drugi – pobuda za oceno ustavnosti 3. alineje prvega odstavka 15. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93 in nasl.), tretjega odstavka 114. člena, 118. člena  in 119. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96 in nasl.) (U-I-87/04) 
 
12. Anton Plantarič, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji javnih cest v Občini Brezovica (Uradni list SR, št. 2/99 in 98/2000) (U-I-387/02)
 
13. Viktor Ocepek, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Piran (Uradne objave, št. 5/89 in 37/91) (U-I-419/02) 
 
14. Marija Pavšič, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 107/99) (U-I-28/03)
 
15. Western Wireless International, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradno glasilo Občine Vodice – Kopitarjev glas, 10/01) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-360/02) 
 
16. Oto Žagar, Žalec – pobuda za oceno ustavnosti 98. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) ter 2. čelna Zakona o spremembah Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 57/89) (U-I-50/03)
      
17. Ustavna pritožba zoper odločbo Senata za prekrške RS št. IOK-35/03 z dne 21. 5. 2003 (Up 516/03) 
 
18. Ma-Co, s.r.l., Udine, Italija – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 122. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02 in nasl), s predlogom za začasno zadržanje (U-I-74/04)
 
19. Veterinarska zbornica Slovenije – pobuda za oceno ustavnosti 51. in 52. člena, pete alinee tretjega odstavka 58. člena, 67. člena, sedme alinee tretjega odstavka 58. člena, sedmega odstavka 59. člena, tretjega odstavka 59. člena in 82. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/2001) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-129/01) 
  
20. Dr. Jure Marn, Maribor – pobuda za oceno ustavnosti 9. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-37/04)

21. Razno

            

                                                  Generalna sekretarka     
                                                  mag. Jadranka Sovdat   Številka: Su 2/04-38
Datum: 15. 4. 2004
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 15. seji z dne 15. 4. 2004 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 14. seje Ustavnega sodišča z dne 8. 4. 2004 (Su 2/04-37)