3. Društvo Ostržek, Primskovo – pobuda za oceno ustavnosti 1., 4. in 5. alinee 21. a člena, 2., 3. in 4. alinee 21. b člena in 1. in 3. alinee 25. člena, 5. alinee 28. in 2. alinee 28. a člena Zakona o jamstvenem in preživninskem skladu RS (Uradni list RS, št. 25/97, 10/98 in 53/99) s predlogom za prednostno obravnavo in začasno zadržanje (U-I-195/01) 

4. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1717/2003 z dne 17. 12. 2003 s predlogom za začasno zadržanje (Up-163/04) 

5. Šega Aleš, Celje – pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. člena  Zakona o spremembah Zakona o obligacijskih razmerjih s predlogom za začasno zadržanje (U-I-357/02)

6. Katja Oraže, Ljujbljana – pobuda za oceno ustavnosti 54. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91, 19/91 – popr., 21/94, 23/96 in 1/2000) in prvi odstavek 25. člena, četrti in peti odstavek 26. člena, 27. člen, 28. člen, prvi odstavek 29. člena,32. člen, 33. člen, prvi odstavek 87. člena, drugi, tretji in četrti odstavek 90. člena, tretjo alinejo prvega odstavka 91. člena, tretjo, sedmo, osmo in deveto alinejo 94. člena, 98. člen, 99. člen, tretjo, peto, sedmo, deveto, deseto in enajsto točko prvega odstavka ter peti odstavek 103. člena, četrti odstavek 104. člena, 106., 108 in 109. člen, četrti odstavek 112. člena, četrti odstavek 116. člena, prvi, peti, osmi in deveti odstavek 118. člena, drugi odstavek 124. člena, 173., 174. in 175. člen, drugi odstavek 195. člena ter prvi in četrti odstavek 196. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03 – v nadaljevanju SZ-1) ter SZ-1 kot celoto in 22. do 38. člen, tretjo alinejo 44. člena, 47. člen, osmo alinejo prvega odstavka 53. člena, 54. in 56 člen ter člene 61 do 63 a Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91 in nasl. – v nadaljevanju SZ) (U-I-192/03) 

7. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – zahteva za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 108. člena, tretjega odstavka 109. člena in prvega odstavka 110. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 in nasl.) (U-I-32/01)
 
8. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 78/98 z dne 8. 3. 2001 (državljanstvo) (Up-304/01)

9. Jata Emona, d.d., Ljubljana in drugi – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. točke prvega odstavka 12. člena in točke a) petega odstavka 14. člena Pravilnika o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu (Uradni list RS, št. 34/03) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-113/04) 

10. Župan Občine Trzin – pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99) (U-I-368/02)
 
11. Petrol, d.d., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 10/97) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-158/02)

12. Elektro Gorenjska, d.d., Kranj – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 9/97, 3/99, 7/99 in 2/00), Odloka o nadomstilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 14/01), Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zmeljišče Občine Žlezniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 35/99) in Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zmeljišče Občine Radovljicai (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/00 in Deželne novice, Uradne objave Občine Radovljica, št. 13/01) (U-I-259/02) 

13. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Območna enota Koper – pobuda za oceno ustavnosti 6. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 2003 za golf igrišče (Uradne objave, št. 37/03), s predlogom za začasno zadržanje (U-I-49/04)
 
14. Okrajno sodišče v Brežicah, Brežice – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med sodiščem in upravno enoto (P-6/04) 

15. Anton Plantarič, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji javnih cest v Občini Brezovica (Uradni list SR, št. 2/99 in 98/2000) (U-I-387/02)
 
16. Občina Krško, Krško – zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 238. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) (U-I-1/03) 

17. Trafela Vincenc, Destrnik – pobuda za oceno zakonitosti 4. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas, št. 9/02) (U-I-172/03)

18. Ustavna pritožba zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-9466/01 z dne 25. 9. 2002 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške v Šmarju pri Jelšah št. P/K-543/2001 z dne 8. 10. 2001 (23. člen Ustave), s predlogom za začasno zadržanje (Up-751/02) 

19. Vlada Republike Slovenije, Ljubljana – zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka Občinskega sveta Občine Postojna o določitvi takse zaradi onesnaževanja okolja z vojaškimi vajami na območju poligona Poček, s predlogom za začasno zadržanje (U-I-299/02) 

20. Ženko Branko, Maribor – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. člena Navodila o spremembah in dopolnitvah Navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni list RS, št. 26/2000) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-55/03)

21. Miroslav Šerod, Maribor in drugi – pobuda za oceno ustavnosti prvega, tretjega in četrtega odstavka 144. člena, 145. in drugega odstavka 146. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 106/99 in nasl.) (U-I-234/01) 

22. Stanislav Sedlak, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 33. člena Zakona o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 98/99), 5. člena Pravilnika o izdaji, podaljšanju in odvzemu licence (Ur. l. RS, št. 56/94) ter 57. člena Pravilnika o zdravniških licencah (Ur. l. RS, št. 109/99) (U-I-241/02) 

23. Fides, sindikat zdravnikov in zobozdravnikov v Republiki Sloveniji, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 42. člena Zakona o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 98/99) in v delu, ki se nanaša na drugi in tretji odstavek dodanega 41. a člena Zakona o zdravniški službi, 4. člena ter 5., 8., tretjega odstavka 10. in 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 67/2002) s predlogom za začasno zadržanje  /zveza: 42., 46. in 62. člen Zakona o zdravniški službi/ (U-I-321/02) 

24. Sindikat državnih in družbenih organov RS – zahteva za oceno ustavnosti 193. člena Zakona o javnih uslužbencih (U-I-6/04) 

25. Lesnina, d.d., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 5. člena ter 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 108/02) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-59/03) 
 
26. Dr. Draško Veselinovič in Tomaž Rotar, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnsoti 3. točke prvega odstavka 2. točke drugega odstavka 224. člena, tretjega odstavka in četrtega odstavka 309. člena, 315. člena, drugega odstavka 316. člena, 317. člena, drugega odstavka 325. čelna, 329. člena in 364. člena Zakona o trgu vredostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) (U-I-220/03) 

27. Janez Jazbec, Slovenske Konjice – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o cestnini za uporabo določenih cest (Uradni list RS, št. 51/97) in Sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine (Uradni list RS, št. 78/99) (U-I-118/04)
 
28. Razno 

 
                                                  Generalna sekretarka     
                                                  mag. Jadranka Sovdat    Številka: Su 2/04-47
Datum: 13. 5. 2004
 


Ustavno sodišče Republike Slovenije je na svoji 19. seji, dne 13. 5. 2004 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 17. seje Ustavnega sodišča z dne 22. 4. 2004 (Su 2/04-44)
in zapisnika 18. seje Ustavnega sodišča z dne 28. 4. 2004 (Su 2/04-46)
 
2. Merkur, d.d., Naklo in drugi – pobuda za oceno ustavnosti prve in druge točke drugega odstavka 37. člena, prvega in tretjega odstavka 39. člena, 123., 131. in 135. člena, drugega odstavka 144. člena, prvega odstavka 155. člena in tretjega odstavka 189. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/95 in naslednji) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-200/02)