2. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 78/98 z dne 8. 3. 2001 (državljanstvo) (Up-304/01) 
 
3. Dr. Boris Šuštar, Ilirska Bistrica in drugi – pobuda za oceno ustavnosti 502. člena, prvega odstavka 109. člena in prvega odstavka 500. a člena Zakona o kazenskem postopku, s predlogom za začasno zadržanje (U-I-296/02) 
 
4. Karl Urbančič, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 1. in 2. člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur. l. RS, št. 63/96 in nasl.) ter 1. in 2. člena Zakona o popravi krivic (Ur. l. RS, št. 59/96 in nasl.) (U-I-77/04) 
 
5. Fides, sindikat zdravnikov in zobozdravnikov v Republiki Sloveniji, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 42. člena Zakona o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 98/99) in v delu, ki se nanaša na drugi in tretji odstavek dodanega 41. a člena Zakona o zdravniški službi, 4. člena ter 5., 8., tretjega odstavka 10. in 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 67/2002) s predlogom za začasno zadržanje  /zveza: 42., 46. in 62. člen Zakona o zdravniški službi/ (U-I-321/02) 
 
6. Dr. Rok Lampe, Maribor – pobuda za oceno ustavnosti 9. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) in 3. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02) (U-I-120/04) ZAČASNA ODREDBA
 
7. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 677/2002 z dne 19. 3. 2002 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. III I 99/08507 z dne 10. 12. 2001 (izterjava preživnine)  (Up 376/02)

8. Periteks, d.o.o., Trzin, Belin-IPP, d.o.o., Rogaška Slatina in Paron, d.o.o., Laško – pobuda za presojo ustavnosti 2. stavka 8. točke Sklepa Banke Slovenije o vplačilu tolarskega depozita za finančne kredite najete pri tuji osebi (Ur. l. RS, št. 6/99) (U-I-101/02) 
 
9.  Rado Hrastnik, Laško in drugi – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. in 5. točke Sklepa o uvedbi depozita za finančne kredite in depozite, najete pri tujih osebah (Uradni list RS, št. 8/95, 77/96) in 3., 4. in 8. točke Sklepa o vplačilu tolarskega depozita za finančne kredite, najete pri tuji osebi (Uradni list RS, št. 6/99) (U-I-72/01) 
 
10. Boris Žunko, Maribor – pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 430. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) in 87. člen Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98) (U-I-3/01) 
 
11. Peter Foedransperg, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99 – ZPIZ-1) (U-I-181/02)
 
12. Miroslav Šerod, Maribor in drugi – pobuda za oceno ustavnosti prvega, tretjega in četrtega odstavka 144. člena, 145. in drugega odstavka 146. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 106/99 in nasl.) (U-I-234/01) 
 
13. Stanislav Sedlak, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 33. člena Zakona o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 98/99), 5. člena Pravilnika o izdaji, podaljšanju in odvzemu licence (Ur. l. RS, št. 56/94) ter 57. člena Pravilnika o zdravniških licencah (Ur. l. RS, št. 109/99) (U-I-241/02) 
 
14. Državni svet Republike Slovenije – zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 52. člena, 5. in 7. točke tretjega odstavka 58. člena, tretjega in sedmega odstavka 59. člena, drugega odstavka 67. člena, 82. člena ter petega in šestega odstavka 101. člena Zakona o veterinarstvu, s predlogom za začasno zadržanje (U-I-141/01)
 
15. Petrol, d.d., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 10/97) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-158/02) 
 
16. Elektro Gorenjska, d.d., Kranj – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 9/97, 3/99, 7/99 in 2/00), Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 14/01), Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 35/99) in Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/00 in Deželne novice, Uradne objave Občine Radovljica, št. 13/01) (U-I-259/02) 
 
17. Elektro Maribor, d.d., Maribor – pobuda za oceno ustavnosti odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča različnih občin (U-I-257/02) 
 
18. Pavel Bešter, Žirovnica – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Jesenice (U-I-302/02)
 
19. Anton Plantarič, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji javnih cest v Občini Brezovica (Uradni list SR, št. 2/99 in 98/2000) (U-I-387/02)
 
20. Občina Krško, Krško – zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 238. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) (U-I-1/03) 
 
21. Trafela Vincenc, Destrnik – pobuda za oceno zakonitosti 4. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas, št. 9/02) (U-I-172/03) 
 
22. Ustavna pritožba zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-9466/01 z dne 25. 9. 2002 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške v Šmarju pri Jelšah št. P/K-543/2001 z dne 8. 10. 2001 (23. člen Ustave), s predlogom za začasno zadržanje (Up-751/02) 
 
23. Vlada Republike Slovenije, Ljubljana – zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka Občinskega sveta Občine Postojna o določitvi takse zaradi onesnaževanja okolja z vojaškimi vajami na območju poligona Poček, s predlogom za začasno zadržanje (U-I-299/02) 
 
24. Branko Ženko, Maribor – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. člena Navodila o spremembah in dopolnitvah Navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni list RS, št. 26/2000) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-55/03)

25. Agrarna skupnost Obrov, Obrov – pobuda za oceno ustavnosti Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Ur. l. RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 56/99 in 72/2000) in pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o bistvenih sestavinah pravil agrarne skupnosti ter o vsebini registra agrarnih skupnosti in njihovih članov (Ur. l. RS, št. 16/94, 58/2000 in 71/2000) (U-I-57/03) 
 
26. Župan Občine Trzin – pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99) (U-I-368/02)
 
27. Marta Jelačin, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 44. člena Zakona o odvetništvu (U-I-121/03) 
 
28. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 2036/2001 z dne 4. 4. 2002 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. 3 I 2000/01018 z dne 25. 9. 2001 in sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. 3 I 2000/01018 z dne 25. 8. 2001 s predlogom za začasno zadržanje izvršitve (izvršilni postopek) (Up 353/02) 
 
29. Robert Benčič, Piran – pobuda za oceno ustavnosti 14. alineje 126. člena, 196. in 197. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr. in 23/99) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-50/04) 
 
30. Razno 


                              Generalna sekretarka
                               mag. Jadranka Sovdat
Številka: Su 2/04-49
Datum: 20. 5. 2004
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na svoji 20. seji, dne 20. 5. 2004 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 19. seje Ustavnega sodišča z dne 13. 5. 2004 (Su 2/04-48)