2. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana – Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002-2004 (ZIDPPO4) (Ur. list RS, št. 59/02) (U-I-312/02) 
 
3. Ustavno pritožbo zoper sklep senata Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1011/2001 z dne 19. 10. 2001 (začasno zavarovanje zahtevka, prepoved izplačila bančnih vlog, trajanje predkazenskega postopka) (Up-527/01) 
 
4. Stane Perko, Cerklje na Gorenjskem – Pobuda za oceno ustavnosti 49.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96 in nasl.) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-273/04) 
 
5. Stane Perko, Cerklje na Gorenjskem – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 394.  člena  in 580. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in nasl.) ter 3. poglavja Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in nasl.) (U-I-240/03) 
 
6. Franci Matoz, Divača – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v Občini Divača (enakost volilne pravice) (U-I-414/02) 
 
7. Matija Potokar, Divača – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v Občini Divača (U-I-401/02)

8. Dr. Draško Veselinovič in Tomaž Rotar, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 3. točke prvega odstavka 2. točke drugega odstavka 224. člena, tretjega odstavka in četrtega odstavka 309. člena, 315. člena, drugega odstavka 316. člena, 317. člena, drugega odstavka 325. čelna, 329. člena in 364. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) (U-I-220/03) 
 
9. Tibor Feher, s.p., Lendava in drugi – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 2. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98, 25/98, – popr., 110/02, 14/03 – ur. p. b. in 51/04 – ZVPOT) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-277/04) 
 
10. Petrol, d.d., Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 2. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98, 25/98 – popr. 110/02, 14/03 – ur.p.b. in 51/04 – ZVPot-B) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-218/04)
 
11. Pobuda za oceno ustavnosti 451. in 452. člena  Zakona o pravdnem postopku in ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 135/2001-2 z dne 24. 1. 2002 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 738/97 z dne 16. 11. 2002 (zaradi plačila 419.439,00 SIT spp) (Up-193/02) 
 
12. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 304/2002 z dne 5. 9. 2002 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Velenju št. P357/2000 z dne 13. 11. 2001 (plačilo zneska) (Up-596/02) 
 
13. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 2441/2002 z dne 6. 11. 2002 (sukcesija, prekinitev postopka) (Up-76/03) 
 
14. Ivo Gašperič in Marija Langbauer Gašperič, Kamnik – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti zadnjega odstavka 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 45/94) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-274/04)

15. Egoles, d.d., Škofja Loka – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o vrednosti točke za določitev poročila za čezmerno uporabo lokalne ceste LC 428 030 na relaciji Slap (križišče Lom) – Jelendol (mimo gradu) za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 68/01) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-235/02) 
 
16. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS, št. I Ips 325/2002 z dne 14. 11. 2002 (kaznivo dejanje umora, silobran) (Up-149/03)            
 
17. Tatjana in Marjan Slanovec, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj (Uradni list RS, št. 119/02) (U-I-34/03) 
 
18. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1081/01 z dne 15. 5. 2002 (odškodninska odgovornost) (Up 462/02) 
 
19. Občina Vodice in Združenje občin Slovenije, Vodice – Zahteva za oceno ustavnosti 3. odstavka 20. člena in 54. člena Zakona o knjižničarstvu, 90. a in 90.b člen Zakona o lokalni samoupravi in 20. in 20. a člen Zakona o financiranju občin (U-I-185/02) 
 
20. Franc Ovsec, Stari Trg pri Ložu in Anton Strle, Vrhnika – Pobuda za oceno ustavnosti 559. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 72/98, 6/99, 66/2000, 111/01, 56/03, 116/03 ur. p. b. in 43/04) (U-I-155/04) 
 
21. Razno 

                                          Generalna sekretarka
                                          mag. Jadranka SovdatŠtevilka: Su 2/04-80
Datum: 13. 10. 2004
 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 32. seji, dne 13. 10. 2004, potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 31. seje Ustavnega sodišča z dne 7. 10. 2004 (Su 2/04-79)