2. Milan Joras, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 109. člena in tretjega odstavka 11. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in 96/02 -ZPP) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-85/03) 
 
3. Matjaž Han, Radeče in drugi – pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) v delu, ki se nanaša na prepoved statutarnega omejevanja glasovalne pravice javnim delniškim družbam in prvega odstavka 136. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 45/2001) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-199/02) 

4. Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1298/2002 z dne 14. 10. 2002 (predlog za prednostno obravnavo začasno zavarovanje odvzema premoženjske koristi (Up-698/02) 
 
5. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1260/2002 z dne 11. 2. 2003 (zasebni tožilec, obsod. sodba) (Up-373/03) 
 
6. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS št. I Ips 229/98 z dne 20. 12. 2001 (obsodilna sodba) (Up-94/02) 
 
7. Ustavna pritožba zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-9466/01 z dne 25. 9. 2002 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške v Šmarju pri Jelšah št. P/K-543/2001 z dne 8. 10. 2001 (23. člen Ustave), s predlogom za začasno zadržanje (Up-751/02)

8. Ustavna pritožba zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-2156/02 z dne 30. 1. 2003 (cestnoprometni prekršek) (Up-762/03) 
 
9. Daim-nautilus, d.o.o., Sežana in drugi – pobuda za oceno ustavnosti 37. člena in 18. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 85/2000) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-3/02) 
 
10. Demokratska stranka Slovenije, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Navodila o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah Predsednika Republike (Uradni list RS, št. 60/02) (U-I-330/02)
 
11. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 135/2001-2 z dne 24. 1. 2002 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 738/97 z dne 16. 11. 2002 in pobuda za oceno ustavnosti 451. in 452. člena  Zakona o pravdnem postopku (zaradi plačila 419.439,00 SIT spp) (Up-193/02) 
 
12. Občina Trzin – Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99) (U-I-368/02)
 
13. Tiskovna agencija Morel, d.o.o., Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 25., 64. in 110. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, špt. 35/2001) (U-I-121/01) 
 
14. Kabelsko razdelilni sistem Rotovž, d.d., Maribor in drugi – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka in tretje alineje tretjega odstavka 110. člena ter drugega, šestega in sedmega odstavka 112. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) (U-I-207/01) 
 
15. Dubravka Ugrin, Koper – Pobuda za oceno zakonitosti 15., 17. in 21. člena Pravilnika  o pogojih za dobavo in odjem vode iz sistema Rižanskega vodovoda Koper (Uradne objave, št. 3/93) ter 33. in 38. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Primorske novice, Uradne objave, št. 33/02) (U-I-263/02) 
 
16. Krajevne skupnosti Vogrsko, Renče in Bukovica – Volčja Draga – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa Državnega zbora RS št. 01/95-4/30 z dne 30. 5. 2002 (U-I-295/02) 
 
17. Mitja Kšelo, Križevci pri Ljutomeru in drugi – Pobuda za oceno ustavnosti zadnjega stavka drugega odstavka 23. člena Zakona o visokem šolstvu (U-I-400/02)  

18. Aleš Ponikvar, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 10. člena Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92 in 50/92 – popr.) v zvezi z 39. členom Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01 in 67/02) (U-I-413/02) 
           
19. Franc Jerman, Zagorje – Pobuda za oceno ustavnosti Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (Uradni Vestnik Zasavja, št. 5/02) in Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi, v delu, ki se nanaša na višino tarifnih postavk (Uradni Vestnik Zasavja, št. 5/02) (U-I-339/02) 
 
20. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 458/2004 z dne 13. 5. 2004 (denacionalizacija) (Up-516/04) 
 
21. Darja Šmerc, Velenje – Pobuda za oceno ustavnosti 43. člena Carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in nasl.) (U-I-90/03) 
 
22. Delovno sodišče v Celju, Celje – Zahteva za oceno ustavnosti 5. člena v zvezi z 2. členom Zakona o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 82/94) (U-I-93/02)
 
23. Vladimir Lazanski, Jesenice na Dolenjskem – pobuda za oceno ustavnosti Zakona o dopolnitvah Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 18/01 – ZZSV-a) (U-I-144/01) 
 
24. Barbara Prislan, Kamnik in Polona Mikuž, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 43. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 97/01 – ZSDP) s predlogom za začasno zadržanje (U-137/03)
 
25. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 1583/2002 z dne 2. 7. 2002 (sodne takse) (Up-573/02) 
 
26. Ivan Peter Benko, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 119. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02); 41. do 47. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03) ter Pravilnika o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Uradni list RS, št. 11/04) (U-I-92/04) 
 
27. Sadika Kadič, Šoštanj – Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 34. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78, 10/79-popr., 36/83, 46/86, 34/88, 1/90 – ur.p.b. in Uradni list RS, št. 14/91, 38/96, 20/98, 70/2000, 93/01, 121/03 in 20/04 – ur.p.b.) (U-I-163/04) 
 
28. Jovo Mitrovič, Celje – Pobuda za oceno ustavnosti 32.a člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. (Uradni list SRS, št. 30/78, 10/79-popr., 36/83, 46/86, 34/88, 1/90 – ur.p.b. in Uradni list RS, št. 14/91, 38/96, 20/98, 70/2000, 93/01, 121/03 in 20/04 – ur.p.b.) (U-I-166/04) 
 
29. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Up 19/2000-5 z dne 22. 10. 2003 (razrešitev državnega tožilca) (Up-814/03) 
 
30. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 547/2002 z dne 4. 3. 2003 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru št. P 392/2001 z dne 11. 4. 2002 (motenje posesti) (Up-156/03) 

31. Razno 
 
 
                                            Generalna sekretarka
                                             mag. Jadranka SovdatŠtevilka: Su 2/04-84
Datum: 21. 10. 2004
 

Ustavnega sodišča Republike Slovenije je na 33. seji, dne 21. 10. 2004, potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 32. seje Ustavnega sodišča z dne 13. 10. 2004 (Su 2/04-83)