1. Potrditev zapisnika 32. seje Ustavnega sodišča z dne 19. 11. 2003  (Su 2/03-84)
in zapisnika 33. seje Ustavnega sodišča z dne 20. in 24. 11. 2003
(Su 2/03-85)
 
2. Sindikat glasbenikov Slovenije, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 7. člena Zakona o spremembi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 9/2001) s predlgoom za začasno zadržanje  (U-I-79/01)
 
3. Kmetijsko gospodarstvo Rakičan, d.d., Rakičan – pobuda za oceno ustavnosti 46. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) (U-I-110/01)

4. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS št. I Up 662/2000 z dne 26. 2. 2003 (žrtve vojnega nasilja)  (Up 158/03)
 
5. Državni svet Republike Slovenije – zahteva za oceno ustavnosti 17. in 24. člena Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 23/99) (U-I-113/99)

6. A. B., C. – pobuda za oceno ustavnosti 6. alineje 47. člena, 48. in 49. člena ter četrtega odstavka 51. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in nasl. – ZZDej) ter členov 70 – 81 Zakona o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in nasl. – ZNP)            (U-I-60/03)
 
7. Petrol, d.d., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 1., 2., 3., 4., 13. , 14. in 15.  člena Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 88/2000), v kolikor se nanašajo na plinsko olje (D-2) in ekstra lahko kurilno olje (KO-EL) in Uredbe o določitvi najvišje cene plinskega olja in ekstra lahkega kurilnega olja (Uradni list RS, št. 88/2000) s predlogom za zadržanje izvrševanja  (U-I-265/00)

8. Zavarovalnica Triglav, d.d. Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 23. člena in prvega odstavka 43. člena Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl.) s predlogom za začasno zadržanje  (U-I-272/01)
 
9. Zavarovalnica Triglav, d.d. Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 14. člena v zvezi s 63., 64. in 65. členom Zakona o zavarovalnicah (Uradni list RS, št. 64/94) in 5.12. Zavarovalnega statističnega standarda – izravnalne rezervacije Slovenskega zavarovalnega biroja, s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja    (U-I-264/01)
 
10. Sindikat avtoprevoznikov in lastnikov gradbene mehanizacije SAS, Ljubljana in drugi – pobuda za oceno ustavnosti 7. točke prvega odstavka 7. člena, prvega odstavka 66. člena, četrte alinee 67. člena in prvega odstavka 68. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01), Pravilnika o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 88/99) in Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in mesta za vdrževanje vozil (Uradni list RS, št. 33/96) (U-I-266/01)
 
11. Martin Potočnik, Žiri – pobuda za oceno ustavnosti 3. točke 156. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) (U-I-120/00)

12. Zdenko Lipovec, Koper – pobuda za oceno ustavnosti 76. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in aktov Zdravniške zbornice (U-I-134/00)

13. Petrol, d.d., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brda (Uradno glasilo, št. 13/96, 8/97, 13/97, 9/98 in 9/00) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-157/02)

14. Draga Zorko in drugi, Celje – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Otok I (Uradni list RS, št. 45/02) s predlogom za začasno zadržanjem    (U-I-222/02)
 
15. Gabrijel Avsec, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za območje urejanja MM 7/1 Zalog-severni del (Ur. l. RS, št. 8/96) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-228/02)

16. Anton Kastelic, Videm Dobrepolje – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Videm – Dobrepolje (Uradni list RS, št.11/98) (U-I-294/02)

17. Postojnska jama, turizem, p.o., Postojna – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. člena Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (Ur. l. RS, št. 77/02) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-367/02)
 
18. Pohištveno mizarstvo Janez Kaker, s.p. Mozirje in ostali – pobuda za oceno ustavnosti 68. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/2000) s predlogom za zadržanje    (U-I-211/00)
 
19. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana – zahteva za oceno ustavnosti 29. člena Zakona o bančništvu (U-I-140/01)
 
20. Sindikat državnih in družbenih organov Slovenije – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 25. člena Zakona o tajnosti podatkov (Uradni list RS, št. 87/01) in Uredbe o načinu in postopku varnostnega preverjanja ter postopku izdaje in preklica dovoljenja za dostop do tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 70/02) s predlogom za začasno zadržanje   (U-I-79/03)
 
21. Majda Lipovec, Koper – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja   (U-I-101/00)
 
22. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 633/2001 z dne 5.2.2002 s predlogom za zadržanje izvršitve (izvršba, izterjava denarnega zneska z rubežem nepremičnine) (Up 232/02)
 
23. Jože Špilak, Naklo – pobuda za oceno ustavnosti Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 25/76 in 67/01)  (U-I-183/01)
 
24. Pavel Treven, Logatec – pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 188. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in nasl.) (U-I-130/03)
             in
Pavel Treven, Logatec – Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 188. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in 75/02) (U-I-156/03)
            in
Pavel Treven, Logatec – pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 188. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98)
(U-I-226/03)

25. Mestna občina Ljubljana – zahteva za oceno ustavnosti določil enajstega odstavka 63. in tretjega odstavka 63 a. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I-popravek, 9/94 -odločba US, 21/94, 23/96, 24/96 – odločba US, 44/96 – odločba US in 1/00),  tretji odstavek 7. člena Odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00) in Navodila o načinu uveljavljanja znižane neprofitne najemnine za upravičence do najema socialnega stanovanja (Uradni list RS, št. 42/00) ter postopkov, po katerih so bili sprejeti navedeni predpisi (U-I-8/01)
 
26. Občina Majšperk – zahteva za oceno ustavnosti 51.b, 51.c in 100. člena Zakona o lokalni samoupravi in 57. člena Zakona o javnih skladih s predlogom za začasno zadržanje (U-I-109/01)
 
27. Ivanka Bajd, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti uporabe predpisa, ki definira zapis kraja rojstva v novih potnih listinah Republike Slovenije (U-I-236/01)

28. Želimir Breže in Marija Kristovič, Maribor – pobuda za oceno ustavnosti 85. člena Zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88-p.b.) ter ocena ustavnosti in zakonitosti 12. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa  (Uradni vestnik občin Dravograd, Maribor, Pesnica, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Ruše, št. 1/94) (U-I-271/01)
 
29. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 49/2002 z dne 29. 11. 2002 (aktivna ligitimacija Družbenega pravobranilca RS) (Up 153/03)
 
30. Razno 
 
 
                                                    mag. JADRANKA SOVDAT
                                                    Generalna sekretarka
Številka:  Su 2/03-86
Datum: 4. 12. 2003
 

 Ustavno sodišče Republike Slovenije je na svoji 34. seji, dne 4. 12. 2003 potrdilo naslednji dnevni red: