4. Geoplin, d.o.o., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. in 8. člena Odloka o sprememah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,št. 73/03), s predlogom za začasno zadržanje
(U-I-252/03) ZAČASNA ODREDBA
 
5. Ana in Anton Egart ter Anica in Janez Krišelj, Preddvor – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o prostorkih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri (Uradni vestnik Gorenjske št. 15/88, Uradno glasilo Občine Preddvor št. 2/98, 6/98, 2/02)
(U-I-325/02)
 
6. Zdenko Franc Ferjančič, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč Občine Bloke (Ur. l. RS, št. 98/99 in 119/00)
(U-I-336/02)

7. Pohištveno mizarstvo Janez Kaker, s.p. Mozirje in ostali – pobuda za oceno ustavnosti 68. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/2000) s predlogom za zadržanje
(U-I-211/00) 
 
8. Ustavna pritožba zoper sklepe Davčne uprave RS – Davčni urad Novo mesto št. 47112-1064/99-54-41-91/19, št. 47112-1064/99-53-41-91/19 in št. 47112-1064/99-52-41-91/19, vsi z dne 3. 4. 2002 (Zakon o finančnem poslovanju)
(Up 246/02) 
 
9. Upravna enota Krško – zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Upravno enoto in sodiščem
(P 11/03) 
 
10. Okrajno sodišče v Trbovljah – zahteva za odločitev v sporu glede pristojnosti med Upravno enoto in sodiščem 
(P 1/04) 
 
11. Gemeni, d.o.o., Kamnik – pobuda za oceno  ustavnosti 2. točke 54. člena Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 – ZZMP) s predlogom za prednostno obravnavo
(U-I-25/01) 
 
12. Župan Občine Mengeš – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2003 (Uradni Vestnik Občine Mengeš, št. 5/03)
(U-I-244/03) 
 
13. Javni zavod RTV Slovenija – pobuda za oceno ustavnosti prvega, drugega in petega odstavka 82. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) s predlogom za zadržanje in  oceno zakonitosti Pravilnika o merilih za financiranje programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega ali študentskega programa (Ur. l. RS št. 109/02) s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja pravilnika
(U-I-106/01) 
 
14. Sergej Racman, Lukovica pri Brezovici, Predrag Stamenković, Ljubljana in PM&A BPD, d.d., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti  Zakona o trgu vrednsotnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99), s predlogom za začasno zadržanje
(U-I-249/03)
    
 
15. Razno                                            mag. JADRANKA SOVDAT
                                           Generalna sekretarka

Številka: Su 2/04-7
Datum:   22. 1. 2004
  
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 4. seji dne 22. 1. 2004 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 2. seje Ustavnega sodišča z dne 15. 1. 2004 (Su 2/04-5)
 
2. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije – zahteva za oceno ustavnosti odloka o razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-246/02-28 (Uradni list RS, št. 135/03) s predlogom za začasno zadržanje
 (U-I-257/03)
 
3. Zavarovalnica Triglav, d.d. Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 14. člena v zvezi s 63., 64. in 65. členom Zakona o zavarovalnicah (Uradni list RS, št. 64/94) in 5.12. Zavarovalnega statističnega standarda – izravnalne rezervacije Slovenskega zavarovalnega biroja, s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja 
(U-I-264/01)