3. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 1111/2000 z dne 22. 5. 2001 (kršitev pravice svobode izražanja iz 39. člena Ustave – odškodnina) (Up 345/01) 

4. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 27/98 (državljanstvo) (Up 260/01) 

5. Ustavna pritožba zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp 7288/01 z dne 25. 7. 2002 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ljutomer št. P-1746/00 z dne 17. 8. 2001 (prekrški) (Up 138/03) 

6. Ustavna pritožba zoper odločbo Senata za prekrške RS št. Pp-8989/00 z dne 23. 5. 2002 v zvezi z odločbo Carinskega urada Sežana št. 426-04/71-2000/9200-020 z dne 31. 8. 2000 (carinski prekršek) (Up 651/02) 

7. Ustavna pritožba zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-8976/00 z dne 22. 8. 2002 v zvezi z odločbo Carinskega urada Sežana št. 426-40/70-2000/9200-020 z dne 31. 8. 2000 (carinski prekršek) (Up 46/03)
 
8. Kolinska, d.d., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti  in zakonitosti 66. člena v zvezi s 391. členom Zakona o trgu vrednostih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) in Sklepa Agencije za trg vrednostnih papirjev o podrobnejši vsebini in  načinu objave sporočil javnih družb (Uradni list RS, št. 6/00), s predlogom za začasno zadržanje (U-I-248/03)ZAČASNA ODREDBA
 
9. Zdenko Lipovec, Koper – pobuda za oceno ustavnosti 30. – 36. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94)           (U-I-308/00) 
 
10. Barbara Jontez, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 1. odstavka 43. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 97/01 – ZSDP) (U-I-56/03)
 
11. Barbara Prislan, Kamnik in Polona Mikuž, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 43. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 97/01 – ZSDP) s predlogom za začasno zadržanje (U-137/03)
 
12. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 67/98 z dne 11. 11. 1999 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 114/96 z dne 20. 3. 1998 (pokojninsko zavarovanje – 108. čl. ZObr.)  (Up 69/00)
 
13. Rap-Raffeisen Leasing, d.o.o., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 20.člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96 in nasl.) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-233/01)

14. Igor Jež s.p., Idrija – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 88. a člena Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99 in nasl.)  (U-I-227/02)  

15. Medvešak Pušnik borzno posredniška hiša, d.d., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 4. člena prve alinee prvega odstavka tarifne  št. 52, prve alinee prvega odstavka tarifne št. 20 Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 48/2000 in 82/01) Agencije za trg vrednostnih papirjev ter pobuda za oceno ustavnosti 314., 315., 324., 325., 329., 353., četrtega odstavka 354. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 52/02) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-213/03)

16. Andrej Lamovec, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 7. točke prvega odstavka in 2. točke drugega odstavka 112. člena, tretji in četrti odstavek 309. člena, 315. člena, drugega odstavka 316. člena, 317. člena, 2. točke drugega odstavka 325. člena, 329. člena in 364. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99), s predlogom za začasno zadržanje (U-I-9/04) 

17. PM & A, BPD Borznoposredniška družba d.d., Ljubljana, Predrag Stamenković, Ljubljana in Sergej Racman, Lukovica pri Brezovici – pobuda za oceno ustavnosti  Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99), s predlogom za začasno zadržanje (U-I-249/03)ZAČASNA ODREDBA
 
18. Dr. Draško Veselinovič in Tomaž Rotar – pobuda za oceno ustavnosti 3. točke prvega odstavka 2. točke drugega odstavka 224. člena, tretjega odstavka in četrtega odstavka 309. člena, 315. člena, drugega odstavka 316. člena, 317. člena, drugega odstavka 325. čelna, 329. člena in 364. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99)      (U-I-220/03) 
 
19. Miran Žilavec, Murska Sobota – pobuda za oceno ustavnosti določil Zakona o potnih listinah državljanov (Uradni list RS, št. 65/00) in Odredbe o določitvi cene potne listine (Uradni list RS, št. 12/01) (U-I-62/01) 

20. Javni zavod RTV Slovenija – pobuda za oceno ustavnosti prvega, drugega in petega odstavka 82. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) s predlogom za zadržanje in  oceno zakonitosti Pravilnika o merilih za financiranje programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega ali študentskega programa (Ur. l. RS št. 109/02) s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja pravilnika (U-I-106/01)
 
21. Helsinški monitor Slovenije, Ljubljana in Neva Miklavčič Predan, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 11. in 20. člena zakona o šolski inšpekciji (U-I-153/01)
 
22. SI.MOBIL, Telekomunikacijske storitve d.d., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000 (Uradni list RS, št. 16/01), s predlogom za zadržanje izvrševanja    (U-I-231/01)  

23. Marjan Kompan, Črna na Koroškem in drugi – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena in IV. poglavje Statuta Občine Črna na Koroškem (U-I-75/01)
 
24. Župan Občine Slovenske Konjice – zahteva za oceno ustavnosti Uredbe o cestnini za uporabo določenih cen (Uradni list RS, št. 51/97) in Sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine (Uradni list RS, št. 78/99) (U-I-100/02)
 
25. Anton Plantarič, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti odločbe Mestne občine Ljubljana št. 271/OGJSP-KP/97 z dne 11.4.1997 (U-I-430/02)
 
26. Marija Rakun, Gomilsko – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 4. člena Odredbe o koeficientu povečanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja  (U-I-297/02)
 
27. Drago Baša, Ilirska Bistrica in drugi – pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 115. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96 in 67/02 ter Uradni list RS, št. 1/99-ZNIDC, 54/2000-ZKme in 58/02-ZMR-1) (U-I-375/02)
 
28. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS št. I Up 439/99 z dne 22. 5. 2002 (ničnost odločbe o nacionalizaciji) (Up- 485/02)
 
29. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča in sklep Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Pd 343/98 z dne 7. 9. 1998 ter zoper ravnanje sodišča (zavrnitev predloga za izdajo začasne odredbe) (Up 3/04)
 
30. Ustavna pritožba zoper sklep Ustavnega sodišča št. U-I-131/03 z dne 6. 11. 2003 in zoper sklep št. Up-730/03 z dne 6. 11. 2003 (žrtve vojnega nasilja, poprava krivic) (Up 4/04) 

31. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 549/2003 z dne 9. 4. 2003 (ugotovitev oz. izpodbijanje očetovstva) (Up 724/03) 

32. Janez Škulj, Velike Lašče – pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 84. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/2000) (U-I-70/03) 

33. Krajani naselja Padeški vrh, Zreče – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o zazidalnem načrtu za območje počitniških hiš v Padeškem vrhu (Uradni list RS, št. 68/03), s predlogom za začasno zadržanje (U-I-163/03) 

34. Razno


                                           mag. JADRANKA SOVDAT
                                            Generalna sekretarkaŠtevilka: Su 2/04-10
Datum: 5. 2. 2004
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na svoji 5. seji, dne 5. 2. 2004 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 4. seje Ustavnega sodišča z dne 22. in 26. 1. 2004 (Su 2/04-9)
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča RS št. I Ips 77/2001 z dne 27. 9. 2001 (zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti, trajanje mandata zagovornika po uradni dolžnosti)     (Up 521/01)