5. Društvo Ostržek, Primskovo – pobuda za oceno ustavnosti 1., 4. in 5. alinee 21. a člena, 2., 3. in 4. alinee 21. b člena in 1. in 3. alinee 25. člena, 5. alinee 28. in 2. alinee 28. a člena Zakona o jamstvenem in preživninskem skladu RS (Uradni list RS, št. 25/97, 10/98 in 53/99) s predlogom za prednostno obravnavo in začasno zadržanje (U-I-195/01) 
 
6. Ustavna pritožba zoper dopis Centra za socialno delo Maribor št. 56-698/95-3/8 z dne 8. 12. 2003 in pobuda za oceno ustavnosti 88. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92 in nasl. – ZSV) s predlogom za začasno zadržanje glede izpodbijane zakonske določbe (pristojnost Centra za socialno delo za urejanje osebnih stikov) (Up 44/04) 
 
7. Miran Žilavec, Murska Sobota – pobuda za oceno ustavnosti določil Zakona o potnih listinah državljanov (Uradni list RS, št. 65/00) in Odredbe o določitvi cene potne listine (Uradni list RS, št. 12/01) (U-I-62/01) 
 
8. Helsinški monitor Slovenije, Ljubljana in Neva Miklavčič Predan, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 11. in 20. člena zakona o šolski inšpekciji (U-I-153/01)
 
 9. SI.MOBIL, Telekomunikacijske storitve d.d., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000 (Uradni list RS, št. 16/01), s predlogom za zadržanje izvrševanja (U-I-231/01)  
 
10. Državni svet Republike Slovenije – zahteva za oceno ustavnosti določb 2., 3.a., 3.b. in 99. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (Uradni lsit RS, št. 85/2001) (U-I-245/01) 
 
11. Marjan Kompan, Črna na Koroškem in drugi – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena in IV. poglavje Statuta Občine Črna na Koroškem (U-I-75/01)
 
12. Dario Iztok Šilc, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in 24/98) (U-I-3/03) 
 
13. Marija Rakun, Gomilsko – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 4. člena Odredbe o koeficientu povečanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja  (U-I-297/02) 
 
14. Drago Baša, Ilirska Bistrica in drugi – pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 115. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96 in 67/02 ter Uradni list RS, št. 1/99-ZNIDC, 54/2000-ZKme in 58/02-ZMR-1) (U-I-375/02)
 
15. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 184/2001 z dne 30. 8. 2001 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 406/2000 z dne 5. 4. 2001 (plačilo denarnega zneska) (Up 505/01) 
 
16. Župan Občine Slovenske Konjice – zahteva za oceno ustavnosti Uredbe o cestnini za uporabo določenih cen (Uradni list RS, št. 51/97) in Sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine (Uradni list RS, št. 78/99) (U-I-100/02) 
 
17. Antonija Zvonka Kesič, Trzin – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Programa priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem naselju Trzin Mlake (T-1 inT-2) (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 1/04) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-25/04) 
 
18. Anton Plantarič, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti odločbe Mestne občine Ljubljana št. 271/OGJSP-KP/97 z dne 11.4.1997 (U-I-430/02)

19. Ivan Potočnik, ZPKZ Dob pri Mirni – pobuda za presojo ustavnosti Zakona o amnestiji (Uradni list RS, št. 97/01) (U-I-261/01) 
 
20. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 92/2002 z dne 17. 4. 2002 (upokojitev pod ugodnejšimi pogoji – azbest)  (Up 424/02) 

21. Elektro Slovenija, d.o.o. Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti posameznih določb odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča šestnajstih lokalnih skupnosti (Mestna občina Maribor, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Pesnica, Občina Krško, Občina Starše, Občina Rače-Fram, Občina Divača, Občina Podlehnik, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Majšperk, Občina Gorišnica, Občina Laško, Občina Hoče-Slivnica, Občina Lenart, Občina Cerkvenjak, Občina Celje) in Pravilnika za določanje obsega tlorisnih površin posameznih objektov in omrežij Mestne občine Maribor (Medobčinski ur. vestnik Štajerske in Koroške št. 14/2000) s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja (U-I-347/02)
 
22. Aldo Volk, Šempeter pri Gorici – pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 43. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92) (U-I-158/01) 
 
23. Viktor Pintarič st., Maribor – pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 102. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in nasl.) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-255/03) 
 
24. Jože in Ljubica Laba, Ljutomer – pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 188. člena in 194. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98) (U-I-230/03) 
 
25. Norman Lovič, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnoti 423. člena Zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 72/98, 6/99, 66/2000, 111/2001, 56/2003 in 116/03 – ur.p.b. (U-I-7/04) 
 
26. Vladanka Savić in drugi, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državljanstvu RS (Uradni list RS, št. 96/02), s predlogom za začasno zadržanje (U-I-10/04) 
 
27. Ustavna pritožba zoper sodo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 1104/2002 z dne 9. 9. 2003 (prenehanje vznemirjanj) (Up 754/03) 
 
28. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Velenju št. P 541/99 z dne 15. 6. 2000 in sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 1509/2000 z dne 12. 7. 2001 (vračilo izplačane odškodnine) (Up 404/01) 

in
 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 475/2000 z dne 5. 4. 2001 (odškodnina) (Up 270/01)
 
29. Razno 

                                        Generalna sekretarka
                                         mag. Jadranka Sovdat
Številka: Su 2/04-13
Datum: 12. 2. 2004
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na svoji 6. seji, dne 12. 2. 2004 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 5. seje Ustavnega sodišča z dne 5. 2. 2004 (Su 2/04-12)
 
2. Zdenko Lipovec, Koper – pobuda za oceno ustavnosti 30. – 36. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) (U-I-308/00) 
 
3. Državni zbor Republike Slovenije – zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o predlogu zakona o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v RS, ki so imeli na dan 23. 12. 1990 in 25. 2. 1992 v RS prijavljeno stalno prebivališče, vsebovane v pobudi volivkam in volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma (U-II-1/04)

4. Društvo za svobodo odločanja – SVOOD, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 1. alinee prvega odstavka 22. člena Zakona o nalezljivih boleznih, 4. točka prvega odstavka 57. člena in drugega odstavka 57. člena Zakona o nalezljivih boleznih, s predlogom za začasno zadržanje (U-I-127/01)