3. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Velenju št. P 541/99 z dne 15. 6. 2000 in sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 1509/2000 z dne 12. 7. 2001 (vračilo izplačane odškodnine) 
(Up 404/01) 
 
4. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča RS št. I Ips 77/2001 z dne 27. 9. 2001 (zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti, trajanje mandata zagovornika po uradni dolžnosti) (Up 521/01) 

5. Dr. Jure Marn, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti 9. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) s predlogom za začasno zadržanje ZAČASNA ODREDBA (U-I-37/04)

6. Elektro Slovenija, d.o.o. Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti posameznih določb odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča šestnajstih lokalnih skupnosti (Mestna občina Maribor, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Pesnica, Občina Krško, Občina Starše, Občina Rače-Fram, Občina Divača, Občina Podlehnik, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Majšperk, Občina Gorišnica, Občina Laško, Občina Hoče-Slivnica, Občina Lenart, Občina Cerkvenjak, Občina Celje) in Pravilnika za določanje obsega tlorisnih površin posameznih objektov in omrežij Mestne občine Maribor (Medobčinski ur. vestnik Štajerske in Koroške št. 14/2000) s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja     (U-I-347/02)

7. Ustavna pritožba zoper odločbo Senata za prekrške RS št. Pp-8989/00 z dne 23. 5. 2002 v zvezi z odločbo Carinskega urada Sežana št. 426-04/71-2000/9200-020 z dne 31. 8. 2000 (carinski prekršek)
(Up 651/02) 
 
8. Ustavna pritožba zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-8976/00 z dne 22. 8. 2002 v zvezi z odločbo Carinskega urada Sežana št. 426-40/70-2000/9200-020 z dne 31. 8. 2000 (carinski prekršek) (Up 46/03) 
 
9. Ustavna pritožba zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp 7288/01 z dne 25. 7. 2002 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ljutomer št. P-1746/00 z dne 17. 8. 2001 (prekrški)  (Up 138/03) 
 
10. Občina Kočevje – zahteva za oceno skladnosti določb Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US in 56/99) in Pravilnika o gradnji, vzdrževanju in načinu uporabe gozdnih prometnic (Uradni list RS, št. 7/00) (U-I-27/01)
  
11. Zdenko Lipovec, Koper – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti določil tretjega odstavka 96. člena, tretjega odstavka 92. člena, tretje točke 420. člena in prvega, drugega, tretjega odstavka (točke) 421. člena Zakona kazenskem postopku, s predlogom za začasno zadržanje   (U-I-284/02) 
 
12. Petrol, d.d., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 10/97) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-158/02) 
 
13. Srečko Lampret, Makole – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti pete alinee 10. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za celotno območje občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 29/84 in Uradni list RS, št. 43/92, 3/93, 35/94 in 45/00) (U-I-213/02) 
 
14. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS št. I Up 439/99 z dne 22. 5. 2002 (ničnost odločbe o nacionalizaciji)  (Up 485/02) 
 
15. Okrajno sodišče v Ajdovščini – zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Upravno enoto in sodiščem (P 2/04) 
 
16. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 210/2000 z dne 18. 1. 2002 (odmera pokojnine)
(Up 207/02) 

17. Lilijana Primc Petrovič, Pivka – pobuda za oceno ustavnosti 4. člena  Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in 75/02 – ZIZ) (U-I-5/03) 
 
18. Milan Robič, Ruše – pobuda za oceno ustavnosti Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98 in nasl.) (U-I-202/03) 
 
19. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča RS št. I Ips 321/2003 z dne 30. 10. 2003 (pripor) (Up 763/03) 
 
20. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS št. G 9/2001 z dne 20. 5. 2002 ter zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča RS št. G 9/2001 z dne 18. 9. 2001 (prisilna likvidacija HKS) (Up 483/02) 
 
21. Vera Kramberger, Maribor – pobuda za oceno ustavnosti Zakona o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropske skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni list RS, št. 62/01) (U-I-220/01)
 
22. Digitel, d.o.o., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 149. člena Zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01), ter Uredbe o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT 2000 (Uradni list RS, št. 16/01), s predlogom za zadržanje izvrševanja petega odstavka 149. člena izpodbijanega zakona, s predlogom za zadržanje že izdanih odločb in s predlogom za zadržanje izpodbijanja vseh postopkov po javnem razpisu (predlog za prednostno obravnavo) (U-I-237/01) 
 
23. CM Celje, Ceste mostovi Celje, d.d., Celje – pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena in prvega odstavka 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000) s predlogom za zadržanje izvrševanja (U-I-107/01) 
 
24. TU-VAL, d.o.o., Domžale – pobuda za oceno ustavnosti 5. točke 43. člena, 47. člena, 48. člena, 49.a, 49.b, 49.c, 49.č člena, 2. točke 55. člena in 56. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93), s predlogom za začasno zadržanje (U-I-257/01) 
 
25. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 622/2000 z dne 30. 8. 2001 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 951/99 z dne 7. 3. 2000 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. P 550/97 z dne 2. 4. 1999 (odškodnina po 236. členu Ustave – protipravno ravnanje v postopku o prekrških – trajanje) (Up 508/01) 
 
26. Hermina Nemec, Koper – pobuda za oceno ustavnosti Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98) s predlogom za prednostno obravnavo(U-I-175/02)

27. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šentilj (Medobčinski uradni vestnik, št. 29/95, 2/96, 31/97, 16/98, 34/99 in 13/01) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-372/02) 
 
28. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. in 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradne objave Primorske novice, št. 46/97) (U-I-373/02)
 
29. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici – zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 238. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-23/04) 
 
30. Razno                                               Generalna sekretarka
                                              mag. Jadranka SovdatŠtevilka: Su 2/04-16
Datum: 17. 2. 2004
 
Ustavno sodišče je na 7. seji dne 19. 2. 2004 soglasno potrdilo naslednji dnevni red:

 
1. Potrditev zapisnika 6. seje Ustavnega sodišča z dne 12. 2. 2004 (Su 2/04-15)
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 475/2000 z dne 5. 4. 2001 (odškodnina) (Up 270/01)