2. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča RS št. II Ips 511/2001 z dne 10. 4. 2002 (obnova zadeve zaradi ugotovitve ničnosti pogodbe) (Up 286/02) 
 
3. Marta Jelačin, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o radioteleviziji (Uradni list RS, št. 88/99) (U-I-184/01) 

4. Varuh človekovih pravic Republike Slovenije – zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 49. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99) – vštevanje hišnega pripora v izrečeno kazen zapora (U-I-131/01)
 
5. Petrol, d.d., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 10/97) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-158/02) 
 
6. Srečko Lampret, Makole – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti pete alinee 10. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za celotno območje občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 29/84 in Uradni list RS, št. 43/92, 3/93, 35/94 in 45/00) (U-I-213/02) 
 
7. Kompas mejni turistični servis, d.d., Ljubljana – pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 1. člena, petega odstavka 10. člena, 9., 12., 16. in 25. člena ter 7. alineja prvega odstavka 27. člena in 29. člena Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (ZDVGOMP) in predlog za zadržanje izvrševanja (U-I-95/02) 
 
8. Krajani naselja Padeški vrh, Zreče – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Zreče (Uradni list RS, št. 64/99) (U-I-262/02) 
 
9. Anton Plantarič, Ljubljana in Jožef Košmanec, Brezovica pri Ljubljani – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. in 2. člena  Sklepa št. 30/03 z dne 10. 11. 2003  (Uradni list RS, št. 113/03) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-42/04)
  
10. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 210/2000 z dne 18. 1. 2002 (odmera pokojnine)         (Up 207/02) 
 
11. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 622/2000 z dne 30. 8. 2001 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 951/99 z dne 7. 3. 2000 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. P 550/97 z dne 2. 4. 1999 (odškodnina po 236. členu Ustave – protipravno ravnanje v postopku o prekrških – trajanje) (Up 508/01) 
 
12. Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 597/2000 z dne 12. 12. 2000 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Piranu št. P 96/99 z dne 16. 3. 2000 (prenehanje vznemerjenj) (Up 77/01) 
 
13. Ustavna pritožba zaradi krštive človekovih pravic v postopku odločanja o ureditvi osebnih stikov, ki teče pred Centrom za socialno delo Maribor in pobuda za oceno ustavnosti 88. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92 in nasl. – ZSV) s predlogom za začasno zadržanje (pristojnost centra za socialno delo za urejanje osebnih stikov) (Up 96/04) 
 
14. Hermina Nemec, Koper – pobuda za oceno ustavnosti Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98) s predlogom za prednostno obravnavo (U-I-175/02)
 
15. Hermina Nemec, Koper – pobuda za oceno ustavnosti 313. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur. l. RS, št. 29/78 in nasl.) (U-I-188/02) 
 
16. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 78/98 z dne 8. 3. 2001 (državljanstvo) (Up 304/01) 
 
17. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča RS št. I Ips 321/2003 z dne 30. 10. 2003 (pripor) (Up 763/03) 
 
18. Franc Ovčar, Kranj – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 9/97 in 3/99) (U-I-191/02) 
 
19. Regal – trgovina, d.o.o., Murska Sobota – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Krška vas – Obrežje (Ur. l. RS, št. 34/01) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-380/02)
 
20. Sindikat Kmetov Slovenije, Ljubljana in Roman Žveglič, Zabukovlje – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla z dvema spremembama (Ur. l. RS, št. 13/98, 31/00 in 84/01), Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla z dvema spremembama (Ur. l. RS, št. 11/01, 58/01 in 84/01) in sklepa o določitvi tarife za ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla z dne 18. oktobra 2001 s predlogom za začasno zadržanje (U-I-364/02) 
 
21. Kompas mejni turistični servis, d.d., Ljubljana – pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. in 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šentilj 
(U-I-369/02) 
 
22. Anton Plantarič, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji javnih cest v Občini Brezovica (Uradni list SR, št. 2/99 in 98/2000) (U-I-387/02)
  
23. Avguštin Vuk, Gornji Lakoš – pobuda za oceno ustavnosti 120. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/93) (U-I-120/01) 
           
24. Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 1584/2002-3 z dne 5. 11. 2002 v zvezi s sodbo in sklepom Okrajnega sodišča na Ptuju št. P 126/2000 z dne 17. 10. 2001 (denacionalizacija) s predlogom za začasno zadržanje (Up 103/03) 
 
25. Upravna enota Gornja Radgona – zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med sodiščem in upravno enoto (P 3/04) 
 
26. Janez Kimovec, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti petega, šestega in sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/2000) s predlogom za začasno zadržanje izpodbijanih določb  (U-I-43/04) 
 
27. Primožič pogrebne storitve, d.o.o., Ravne na Koroškem – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. točke prvega odstavka 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, št. (U-I-415/02) 
           
28. CM Celje, Ceste mostovi Celje, d.d., Celje – pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena in prvega odstavka 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000) s predlogom za zadržanje izvrševanja (U-I-107/01) 
 
29. TU-VAL, d.o.o., Domžale – pobuda za oceno ustavnosti 5. točke 43. člena, 47. člena, 48. člena, 49.a, 49.b, 49.c, 49.č člena, 2. točke 55. člena in 56. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93), s predlogom za začasno zadržanje (U-I-257/01) 
 
30. Darja Vodnik, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 1. in 4. alineje 21. a člena, 1. alineje tretjega odstavka 25. člena, 26. a člena, drugega odstavka 27. d člena, petega odstavka 28. člena in drugega odstavka 28. a člena Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97 in nasl. – ZJSRS), 85. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99 – ZNVP), 40. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in nasl. – ZIZ) ter 103. in 104. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in nasl. – ZBan), s predlogom za začasno zadržanje (U-I-27/04) 
 
31. Boža Plut, Primskovo na Dolenjskem – pobuda za oceno ustavnosti 1. in 4. alineje 21. a člena, 1. alineje tretjega odstavka 25. člena, 26. a člena, 27. d člena, petega odstavka 28. člena in drugega odstavka 28. a člena Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97 in nasl. – ZJSRS)  s predlogom za začasno zadržanje (U-I-33/04)
 
32. RaznoŠtevilka: Su 2/04-21
Datum: 4. 3. 2004
 
  
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na svoji 9. seji, dne 4. 3. 2004 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 7. seje Ustavnega sodišča z dne 19. 2. 2004 (Su 2/04-18)
in zapisnika 8. seje Ustavnega sodišča z dne 24. in 26. 2. 2004
(Su 2/04-20)