Številka: Su-X-29/11-3
Datum: 28. 7. 2011

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
ZA DOBAVO PISARNIŠKEGA MATERIALA IN TONERJEV

 
Na podlagi 7. točke, prvega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in nasl. – v nadaljevanju ZJN-2), naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svoje ponudbe za dobavo pisarniškega materiala in tonerjev.

1. Predmet javnega naročila:

Dobava pisarniškega materiala in tonerjev za potrebe Ustavnega sodišča Republike Slovenije po sklopih:

– Sklop 1 – pisarniški material
– Sklop 2 – tonerji

Podrobnejši podatki o predmetu javnega naročila so navedeni v razpisni dokumentaciji.  

Blago, ki je predmet tega javnega naročila, se po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) vodi pod kodo številka 30190000 in 30125100.

2. Objava razpisne dokumentacije

Obvestilo o začetku postopka javnega naročanja je dne 28. 7. 2011 objavljeno na Portalu javnih naročil – Uradni list RS http://www.enarocanje.si, razpisna dokumentacija pa je na voljo kot priponka (pdf., Word in Excel) tega obvestila.

Odgovorna oseba ponudnika mora vsako stran “Specifikacije izdelkov” (priponka) parafirati in žigosati.

3. Trajanje pogodbenega razmerja

Naročnik bo z izbranim ponudnikom – dobaviteljem za posamezen sklop sklenil pogodbo za obdobje od 2. 8. 2011 do 31. 7. 2013.

4. Čas, kraj in način oddaje ponudb

Rok za oddajo ponudbe: do vključno 10. 8. 2011 do 10.00 ure.

Ponudbe je treba poslati priporočeno po pošti ali vložiti osebno v glavni pisarni Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Ljubljana, Beethovnova ulica 10, v zaprti kuverti z oznako »Pisarniški material in tonerji – ne odpirajte« na ovojnici mora biti napisan polni naslov ponudnika. Za pravočasno šteje ponudba, ki prispe v glavno pisarno Ustavnega sodišča Republike Slovenije do roka, ki je določen za oddajo ponudbe. Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo v zaprtih ovojnicah vrnjene ponudnikom.

Dostava vzorcev

Vzorci morajo biti dostavljeni na sedež naročnika v roku za oddajo ponudbe, to je do vključno 10. 8. 2011 do 10.00 ure.

5. Javno odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 2011 ob 10.30 uri na sedežu Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana.

6. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Naročnik bo morebitne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije izdelal pred potekom roka za prejem ponudb v obliki dodatka k tej razpisni dokumentaciji in jih objavil na Portalu javnih naročil. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka samo preko Portala javnih naročil.

Ponudniki lahko vprašanja posredujejo najkasneje do vključno 8. 8. 2011 do 10.00 ure.

  

                                            Ivan Biščak
                                            direktor službe