Številka: Su-X-12/10-2
Datum:   29. 3. 2010

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik:                  USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Matična številka:      5024234
Davčna številka:      96331151
Številka  TRR:          REPUBLIKA SLOVENIJA-PRORAČUN: 01100-6300109972

Ustavno sodišče Republike Slovenije v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) ni davčni zavezanec.

TEMELJNI PODATKI ZA ZBIRANJE PONUDB
1. Predmet povabila: izbira zavarovalnega posrednika
2. Rok za oddajo ponudbe: do vključno 1. 4.  2010 do 10.00 ure.
3. Čas trajanja pogodbenega razmerja:
do izteka pogodbe o zavarovanju vozil, ki se bo sklenila s posredovanjem izbranega zavarovalnega zastopnika.
4. Naročnik storitve zavarovalnega posredništva ni plačnik provizije.
Storitev zavarovalnega posredništva se bo obračunala v skladu s prvim odstavkom 224. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in nasl. – v nadaljevanju ZZavar).

Ponudbo je treba poslati po pošti ali vložiti v glavni pisarni Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Ljubljana, Beethovnova ulica 10, v zaprti kuverti z oznako »Zavarovalni posrednik, Su-X-12/10 ne odpirajte«, na ovojnici mora biti napisan polni naslov ponudnika. Za pravočasno šteje ponudba, ki prispe v glavno pisarno Ustavnega sodišča Republike Slovenije do roka, ki je določen za oddajo ponudbe.