Številka: Su-X-22/16-4
Datum: 9. 8. 2016

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 
Naročnik

 
Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana

 
 

vabi, da v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija) in z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 – v nadaljevanju ZJN-3) predložijo ponudbo za javno naročilo male vrednosti z oznako Su-X-22/16 za
 
Nakup dveh okoljsko manj obremenjujočih novih osebnih vozil

Naročnik bo odgovoril na vprašanje, ki bo na Portal JN zastavljeno pravočasno, to je do 24. 8. 2016 do 10.00. Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Rok za oddajo ponudbe je do vključno 29. 8. 2016 do 10.00.

 
Javno odpiranje ponudb bo 29. 8. 2016 ob 10.30 na sedežu Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana.
 
Prisotni predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja ponudb izročijo pisna pooblastila za zastopanje na javnem odpiranju ponudb.

 


     Ustavno sodišče Republike Slovenije