Številka: Su-X-26/09-2
Datum:   10. 6. 2009                                   

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik:                  REPUBLIKA SLOVENIJA, USTAVNO SODIŠČE
Matična številka:      5024234
Davčna številka:      96331151
Številka TRR:           REPUBLIKA SLOVENIJA – PRORAČUN: 01100-6300109972

Ustavno sodišče Republike Slovenije v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07, 33/09-ZDDV-1A) ni davčni zavezanec.

TEMELJNI PODATKI ZA ZBIRANJE PONUDB:

1. Predmet javnega naročila (v nadaljevanju JN): izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih obnovitvenih del v kletnih prostorih na Beethovnovi ulici 10 v Ljubljani.
2. Rok za oddajo ponudbe: 19. 6. 2009 do 10.00 ure.
3. Naročnik bo ocenjeval le popolne ponudbe, to so ponudbe, ki bodo pravočasne, formalno popolne, sprejemljive, pravilne in primerne. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba

Ponudbe je treba poslati po pošti ali vložiti v glavni pisarni Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Ljubljana, Beethovnova ulica 10, v zaprti kuverti z oznako »Ponudba za gradbena dela, Su-X-26/09, ne odpirajte«, na ovojnici mora biti napisan polni naslov ponudnika. Za pravočasno šteje ponudba, ki prispe v glavno pisarno Ustavnega sodišča Republike Slovenije do roka, ki je določen za oddajo ponudbe. Ponudbe, ki do roka ne bodo predložene, ne glede na način dostave (osebno v glavno pisarno ali po pošti), bodo izločene in neodprte vrnjene ponudnikom. Ustavno sodišče sprejema ponudbe vsak delovni dan od 08:00 do 16:00 ure.