Številka: Su-X-37/11-4
Datum:   29. 9. 2011

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
ZA NAKUP MOTORNEGA VOZILA

Na podlagi 7. točke, prvega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in nasl. – v nadaljevanju ZJN-2), naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svoje ponudbe za nakup motornega vozila.

1. Predmet  javnega naročila:

Nakup novega motornega vozila za potrebe Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Podrobnejši podatki o predmetu javnega naročila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Blago, ki je predmet tega javnega naročila, se po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) vodi pod kodo številka 34110000.

2. Objava razpisne dokumentacije

Obvestilo o začetku postopka javnega naročanja je dne 29. 9. 2011 objavljeno na Portalu javnih naročil – Uradni list http://www.enarocanje.si, razpisna dokumentacija pa je na voljo kot priloga (pdf. in word) tega obvestila.

3. Čas, kraj in način oddaje ponudb

Rok za oddajo ponudbe: do vključno 6. 10. 2011 do 12.00 ure.

Ponudbe je treba poslati priporočeno po pošti ali vložiti osebno v glavni pisarni Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Ljubljana, Beethovnova ulica 10, v zaprti kuverti z oznako »Motorno vozilo – ne odpirajte«, na ovojnici mora biti napisan polni naslov ponudnika. Za pravočasno šteje ponudba, ki prispe v glavno pisarno Ustavnega sodišča Republike Slovenije do roka, ki je določen za oddajo ponudbe. Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo v zaprtih ovojnicah vrnjene ponudnikom.

4. Javno odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 2011 ob 12.30 uri na sedežu Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila ponudnikov za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.

5. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Naročnik bo morebitne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije izdelal pred potekom roka za prejem ponudb v obliki dodatka k tej razpisni dokumentaciji in jih objavil na Portalu javnih naročil. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka samo preko Portala javnih naročil.

Ponudniki lahko vprašanja posredujejo najkasneje do vključno 5. 10. 2011 do 12.00 ure.

 

S spoštovanjem,

                                         Ivan Biščak
                                         direktor službe