Številka: Su-X-15/11-4
Datum: 8. 4. 2011

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
ZA OPRAVLJANJE STORITEV VAROVANJA

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi drugega odstavka 20. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in nasl. – v nadaljevanju ZJN-2), naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svoje ponudbe za storitve, ki so predmet naročila.
PODATKI O PREDMETU JAVNEGA NAROČILA – STORITVE VAROVANJA
· varovanje ljudi in premoženja – fizično varovanje,
· upravljanje z varnostno-nadzornim centrom (v nadaljevanju VNC),
· izvajanje sistemov tehničnega varovanja.
Storitve, ki so predmet tega javnega naročila, se po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) vodijo pod kodo številka 79710000 – varovalne storitve.

Naročnik pri posredovanju tehničnih specifikacij ponudniku zahteva, da se podatki, ki mu jih daje na razpolago,  varujejo kot naročnikova poslovna skrivnost. 

 
Prevzem razpisne dokumentacije
Obvestilo o začetku postopka javnega naročanja je objavljeno na spletnih straneh Ustavnega sodišča Republike Slovenije, https://www.us-rs.si, v rubriki »Aktualno/Objave po ZJN-2 in ZSPDPO«.

Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo zahtevajo v pisni obliki po elektronski pošti (info@us-rs.si), pri čemer morajo navesti naslov prejemnika razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je brezplačna.  

Čas, kraj in način oddaje ponudb
 
Rok za oddajo ponudbe: do vključno 15. 4. 2011 do 11.00 ure.
 

Ponudbe je treba poslati priporočeno po pošti ali vložiti osebno v glavni pisarni Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Ljubljana, Beethovnova ulica 10, v zaprti kuverti z oznako »Ponudba za varovanje št. Su-X-15/11 – ne odpirajte«, na ovojnici mora biti napisan polni naslov ponudnika. Za pravočasno šteje ponudba, ki prispe v glavno pisarno Ustavnega sodišča Republike Slovenije do roka, ki je določen za oddajo ponudbe. Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo v zaprtih ovojnicah vrnjene ponudnikom.
Dodatna pojasnila ponudniku
Ponudnik lahko od naročnika po elektronski pošti (info@us-rs.si) zahteva dodatna pojasnila. Naročnik bo pisno odgovoril na vse pisne zahteve za dodatna pojasnila, ki jih bo prejel najkasneje en dan pred potekom roka za predložitev ponudb.
 

                                                                                                                                             Ivan Biščak
                                                                                                                                          direktor službe