Številka: Su-X-14/10-2
Datum:  5. 5. 2010

POVABILO K ODDAJI PONUDBE


PREDMET PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju – ZJN-2B, Ustavno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe, na podlagi in v skladu z razpisno dokumentacijo javnega razpisa z nazivom: – “Zavarovanje službenih vozil Ustavnega sodišča Republike Slovenije.”

Predmet javnega razpisa je zavarovanje službenih vozil Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, za zavarovalno obdobje od 24.05.2010 od 00:00 ure do 31.12.2012 do 24:00 ure za avtomobilsko zavarovanje.

Na podlagi 29. člena ZJN-2B si naročnik pridržuje pravico možnosti oddaje dodatnih storitev, v skladu in na način kot ga določa ta člen.

Ponudniki morajo ponudbe oddati:

  • osebno. V primeru osebne oddaje mora ponudnik oddati ponudbo najkasneje do 12.05.2010 do 9:00 ure, na naslov naročnika: v glavno pisarno Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana ali
  • priporočeno po pošti. Po pošti oddane ponudbe bodo veljavne, če bodo prispele najkasneje do 12.05.2010 do 9:00 ure, na naslov naročnika: v glavno pisarno Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb v skladu s tretjim odstavkom 73. člena ZJN-2B neodprte vrnil ponudnikom z navedbo, da so prepozne. 

OBLIKA PONUDBE
Ponudniki morajo ponudbo oddati v zaprti ovojnici, naslovljeni na naročnika, z oznako:

NE ODPIRAJ – ZA JAVNO NAROČILO –

“Zavarovanje službenih vozil Ustavnega sodišča Republike Slovenije.”

Na ovojnici mora biti naziv in naslov naročnika in na hrbtni strani naziv in naslov ponudnika.

Ponudnik lahko na ovojnico prilepi obrazec “OZNAČBA PONUDBE”, ki je priložen na koncu dokumentacije razpisnih pogojev.

Ponudnik predloži ponudbo in vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente v zaprti ovojnici tako, da je pri odpiranju možno preveriti da je naslovljena in zaprta na način, kot je zahtevano. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe (npr.: zaradi rokovanja s pošiljko med potjo).. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Kontaktna oseba s strani naročnika je:
Danica Klarič
Telefonska številka: 01/4776-484
E-pošta:  info@us-rs.si

ODPIRANJE PONUDB
Javno odpiranje ponudb bo dne 12.05.2010 ob 9:30 uri na naslovu: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana.

OBLIKA PONUDBE
Ponudniki konkurirajo na javnem razpisu za vse razpisane zahtevane zavarovalne vrste skupaj, kar se edino šteje kot popolna ponudba. Delne ponudbe, ki ne zajemajo v celoti vseh zavarovalnih vrst bo naročnik obravnaval kot nepopolne ponudbe in jih bo izločil iz postopka.

MERILO ZA IZBOR NA PODLAGI NAJNIŽJE CENE
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja cena – zavarovalna premija za celotno zavarovalno obdobje določena v obrazcu ponudba/predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo. Naročnik bo izbral ponudnika na podlagi navedenega merila za vse zavarovalne vrste po tem razpisu skupaj.

V kolikor dva ali več ponudnikov ponudita enako ceno – zavarovalno premijo za vse zavarovalne vrste skupaj,  bo naročnik izbral ponudnika z javnim žrebom.

S spoštovanjem,                                                                                                                                                                 

                                                                         Ivan Biščak
                                                                         direktor službe