Pravna podlagaPravilnikI. UVODNE DOLOČBE (1. člen)

I. UVODNE DOLOČBE (1. člen)


1. člen
(predmet pravilnika)
 
(1) S tem pravilnikom Ustavno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju Ustavno sodišče) v skladu z Zakonom o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) in Poslovnikom Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 93/03 – v nadaljevanju Poslovnik) ureja notranjo organizacijo dela, pisarniško poslovanje ter način vodenja in izkazovanja statističnih podatkov o delu Ustavnega sodišča.
 
(2) S tem pravilnikom se v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, določajo postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov ter ravnanje s tajnimi podatki.
 
(3) Z urejanjem pisarniškega poslovanja se določajo ravnanje z vlogami in pisanji, vrste vpisnikov, podatki, ki se vanje vpisujejo, in način vodenja vpisnikov ter način poslovanja s spisi. 
 
(4) V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.