Pravna podlagaPravilnikII. NOTRANJA ORGANIZACIJA (2. do 9. člen)

II. NOTRANJA ORGANIZACIJA (2. do 9. člen)


1. Notranja organizacija sekretariata Ustavnega sodišča


2. člen
(službe sekretariata)
 
(1) Delo sekretariata Ustavnega sodišča je organizirano v službah, ki jih določa Poslovnik.
 
(2) Za obravnavanje posameznih vprašanj, ki so pomembna za usklajeno delovanje sekretariata, lahko generalni sekretar skliče skupni sestanek vodij ene ali več organizacijskih enot. 

3. člen
(strokovna služba)
 
(1) Delo v zvezi s pripravo poročil in osnutkov odločb in sklepov v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča opravlja v skladu s Poslovnikom strokovna služba.
 
(2) Za obravnavanje posameznih vprašanj, ki so pomembna za delovanje strokovne službe, lahko generalni sekretar Ustavnega sodišča (v nadaljevanju generalni sekretar) skliče kolegij namestnika, pomočnikov generalnega sekretarja in svetovalecv Ustavnega sodišča (v nadaljevanju svetovalci).
 
(3) Namestnik in pomočniki generalnega sekretarja lahko na področjih dela, na katerih vodijo strokovno delo, sklicujejo kolegije svetovalcev zaradi obravnave strokovnih vprašanj. 
 
4. člen
(oddelki službe za dokumentacijo in informatiko)
 
Službo za dokumentacijo in informatiko sestavljajo naslednji oddelki:
- oddelek za ustavnosodno evidenco,
- knjižnica in
- oddelek za informatiko.
 
5. člen
(pomočnika direktorja Ustavnega sodišča)
 
Direktorja Ustavnega sodišča (v nadaljevanju direktor) nadomešča v njegovi odsotnosti pomočnik direktorja, ki ga direktor za to pooblasti.
 
6. člen
(oddelki službe za splošne in finančne zadeve)
 
Službo za splošne in finančne zadeve sestavljajo naslednji oddelki:
-  finančni in kadrovski oddelek,
-  pravni oddelek,
-  administrativni oddelek,
-  tehnični oddelek in
-  razdelilnica hrane.
 
7. člen
(vodenje oddelkov)
 
Oddelke služb vodijo vodje oddelkov, če ti niso določeni, pa neposredno vodja organizacijske enote. 
 

2. Delovni čas8. člen
(čas poslovanja Ustavnega sodišča)
 
(1) Ustavno sodišče posluje pet delovnih dni v tednu in sicer ob ponedeljkih, torkih, sredah, četrtkih in petkih.
 
(2) Ustavno sodišče lahko odloči, da se delovni dan med praznikom in soboto ali nedeljo in praznikom nadomesti z delom v soboto v istem mesecu, če se na ta način zagotovi večja učinkovitost dela ter zmanjšajo materialni stroški. 
 
9. člen
(poslovanje Ustavnega sodišča in delovni čas zaposlenih)
 
(1) Ustavno sodišče posluje ob delovnikih od 8. do 16. ure, ob dnevih, ko tako odredi generalni sekretar zaradi potreb dela Ustavnega sodišča, pa od 8. do 18. ure.

(2) Delovni čas zaposlenih se uredi s splošnim aktom Ustavnega sodišča tako, da se zagotovi nemoteno in učinkovito poslovanje Ustavnega sodišča.