Pravna podlagaPravilnikIX. STATISTIČNE EVIDENCE (117. do 120. člen)

IX. STATISTIČNE EVIDENCE (117. do 120. člen)


117. člen
(statistična poročila)

(1) Na podlagi podatkov iz vpisnikov Ustavnega sodišča se izdelajo statistična poročila o reševanju zadev v postopkih pred Ustavnim sodiščem.
 
(2) Statistična poročila se izdelajo za vsako leto (letno statistično poročilo) ter za obdobje od 1. januarja do 31. julija (delno statistično poročilo). Po odredbi generalnega sekretarja se izdelajo statistična poročila tudi za druga obdobja.
 
(3) Statistična poročila so javna.
 
118. člen
(vsebina statističnega poročila)

(1) Statistično poročilo se izdela za vse vpisnike in zajema podatke o številu zadev, ki jih je imelo Ustavno sodišče v delu ob začetku statističnega obdobja, za katero se izdela poročilo, število zadev, ki jih je imelo Ustavno sodišče v delu ob koncu statističnega obdobja, število novoprejetih zadev in število rešenih zadev v statističnem obdobju.
 
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka zajema statistično poročilo za zadeve U vpisnika še podatke o vrsti izpodbijanih aktov in načinu rešitve ter času trajanja postopka, statistično poročilo za zadeve Up vpisnika pa še ločeno prikazane podatke iz prejšnjega odstavka in čas trajanja postopka za posamezni senat Ustavnega sodišča in skupni čas trajanja postopka ter podatke o številu zavrženih ustavnih pritožb, številu nesprejetih ustavnih pritožb, številu sprejetih ustavnih pritožb v obravnavo, glede sprejetih ustavnih pritožb v obravnavo pa tudi podatke o številu ustavnih pritožb, v katerih je bilo pritožnikom ugodeno, oziroma število ustavnih pritožb, ki so bile zavrnjene, oziroma število ustavnih pritožb, ki so bile zavržene.
 
119. člen
(pregled nerešenih zadev)

Glavna pisarna izdela pred pripravo letnega poročila o delu Ustavnega sodišča pregled nerešenih zadev po ustavnih sodnikih in po svetovalcih, ki so jim zadeve dodeljene v delo. V drugih primerih izdela pregled nerešenih zadev za posameznega ustavnega sodnika na njegovo zahtevo ali na zahtevo generalnega sekretarja, pregled nerešenih zadev po svetovalcih pa na zahtevo generalnega sekretarja. 
 
120. člen
(odredbe generalnega sekretarja)

Za izvrševanje določb tega pravilnika, ki urejajo ravnanje z listinami in gradivi zaupne narave, pisarniško poslovanje ter način vodenja in izkazovanja statističnih podatkov, lahko generalni sekretar izda odredbe in navodila.