Pravna podlagaPravilnikSPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA USTAVNEGA SODIŠČA

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA USTAVNEGA SODIŠČA

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZUstS) je Ustavno sodišče Republike Slovenije na upravni seji 4. julija 2011 sprejelo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča  

1. člen

V Pravilniku o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 – v nadaljevanju pravilnik) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:

"9. člen
(poslovanje Ustavnega sodišča in delovni čas zaposlenih)

(1)   Ustavno sodišče posluje ob delovnikih od 8. do 16. ure, ob dnevih, ko tako odredi generalni sekretar zaradi potreb dela Ustavnega sodišča, pa od 8. do 18. ure.

(2)   Delovni čas zaposlenih se uredi s splošnim aktom Ustavnega sodišča tako, da se zagotovi nemoteno in učinkovito poslovanje Ustavnega sodišča."

2. člen

 V 60. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

 "(2) Prenos iz enega v drug vpisnik odredi generalni sekretar skladno s Poslovnikom."

3. člen

 104. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"104. člen
(R vpisnik)

 V splošni vpisnik (R vpisnik) se vpisujejo vloge, ki jih skladno z ZUstS in s Poslovnikom rešuje generalni sekretar."

4. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne 1. 9. 2011.

 

Številka: Su-I-22/11-5
Datum: 4. 7. 2011

                                                                               dr. Ernest Petrič
                                                                                 Predsednik