Pravna podlagaPravilnikVII. VPISNIKI IN POMOŽNE KNJIGE (83. do 107. člen)

VII. VPISNIKI IN POMOŽNE KNJIGE (83. do 107. člen)


1. Splošne določbe


83. člen
(vpisniki in pomožne knjige)

(1) Ustavno sodišče zaradi evidence zadev, ki jih obravnava, vodi vpisnike in pomožne knjige, določene s tem pravilnikom.

(2) Če so vpisniki in pomožne knjige računalniško podprti, jih ni treba voditi na predpisanih obrazcih, vendar morajo računalniško podprti vpisniki in pomožne knjige vsebovati vse predpisane podatke ter biti urejeni po določbah tega pravilnika.

(3) Podatki iz vpisnikov so tudi podlaga za statistična in druga poročila.

(4) Vpisniki in pomožne knjige morajo biti pred začetkom vpisovanja vezani. Vpisnik oziroma pomožna knjiga se lahko naloži tudi za več let skupaj, vendar mora biti na desnem robu vidno označeno posamezno leto.

(5) Na ovitku vpisnika in pomožne knjige mora biti označba vpisnika oziroma poln naslov pomožne knjige, leto, za katero se vpisnik oziroma pomožna knjiga vodi, in označba Ustavnega sodišča.

84. člen
(vodenje vpisnikov in pomožnih knjig)

(1) Vpisnike in pomožne knjige vodi sodno osebje glavne pisarne, v primeru nejasnosti po navodilu vodje glavne pisarne. Pomožne knjige lahko vodi druga sodna oseba, če tako odredi generalni sekretar.
(2) Vpisniki in pomožne knjige se vodijo kronološko.

(3) Vsako pisanje, ki se nanaša na novo zadevo, se mora takoj po prejemu vpisati s črnilom v vpisnike in pomožne knjige oziroma v računalnik.

85. člen
(evidenca v vpisniku)

(1) Vsaka zadeva mora biti vpisana samo v enega od predpisanih vpisnikov. Vpisniki se vodijo ločeno za posamezne vrste postopkov ali zadev v okviru istovrstne pristojnosti Ustavnega sodišča.

(2) Vsaka zadeva se vodi praviloma v vpisniku pod isto zaporedno številko, dokler ni odčrtana. Če računalniško podprto vodenje vpisnika omogoča tudi vpogled v odčrtane zadeve, mora biti pregledno označeno, katere zadeve so nerešene, katere pa odčrtane.

(3) Če je postopek začet na podlagi vloge več oseb, se zadeva vpiše v vpisnik pod eno zaporedno številko, v vpisniku pa se navedejo imena udeležencev. Na ovitku spisa in ob vseh kasnejših označbah se navede le prvo osebo, za njo pa doda dostavek "in drugi".

86. člen
(način vodenja vpisnika)

(1) Pri vpisu prvega pisanja v vpisnik se izpolnijo ustrezni stolpci v vpisniku.
(2) Pri vpisu prednostne zadeve ali kasnejši določitvi prednostne obravnave zadeve (drugi in tretji odstavek 46. člen Poslovnika) se to z ustrezno kratico oziroma štampiljko označi pred zaporedno številko vpisa in označi na ovitku spisa.

(3) Pisanja, ki se nanašajo na zadevo, ki je v delu, se vpišejo v vpisnik samo, če ustrezen stolpec vpisnika to predvideva.

(4) Če v vpisniku pri kakšni zadevi ni prostora za nadaljnje vpise, se vpisovanje nadaljuje v prvi prosti vrsti za zadnjo zaporedno številko, tako da se številka prvotnega vpisa vpiše z rdečilom (npr. za zaporedno številko 50 se vpiše rdeča 10, kar pomeni nadaljevanje vpisov zadeve pod številko 10). Pri prvotnem vpisu označimo zvezo tako, da zaporedno številko prvotnega vpisa lomimo z zaporedno številko zadeve, zapisano z rdečilom, za katero se vpisi nadaljujejo (npr. 10/rdeče50).

(5) Če je vpisnik za tekoče leto že zaključen, se v primeru iz prejšnjega odstavka vpisovanje primerov nadaljuje v prvi prosti vrsti za sklepnim besedilom.

(6) Če je treba uporabiti določbo četrtega odstavka tega člena pri preneseni zadevi, se pri zaporedni številki navede tudi letnica.

(7) Pri vpisu datuma iz tekočega leta v ustrezne stolpce vpisnikov iz prejšnjih let je treba poleg dneva in meseca vpisati tudi zadnji dve številki leta.

87. člen
(opombe)

(1) V stolpcu za opombe vpisnikov se poleg zaznamkov, ki so predpisani pri posameznih vpisnikih, s črnilom vpisujejo tudi zaznamki o združitvi, izločitvi vlog oziroma priložitvi spisov, označba spisa, če je zadeva prenesena iz drugega vpisnika, dovolitev vrnitve v prejšnje stanje ipd.

(2) V stolpec za opombe se lahko vpisuje tudi druge zaznamke, za katere niso predvideni vpisi v posameznih stolpcih, če se izkaže, da je to potrebno.

(3) V stolpec za opombe se vpišejo tudi razni začasni zaznamki, kot so npr. roki, evidenca o kroženju spisa, začasna priložitev spisa itd. Začasni zaznamki se vpišejo s svinčnikom in se zradirajo, ko postanejo brezpredmetni.
88. člen
(pomotni vpis)

(1) Pri pomotno vpisani zadevi se zaporedna številka z rdečilom poševno prečrta, v stolpcu za opombe pa vpiše "pomotni vpis".

(2) Nova zadeva, ki se vpiše za pomotnim vpisom, dobi naslednjo zaporedno številko za pomotno vpisano zadevo.

(3) Pomotno vpisane zadeve se pri sklepanju vpisnika konec leta odštejejo od števila na novo prejetih zadev.

(4) Pomotni vpisi v posameznih stolpcih se s črnilom vodoravno prečrtajo tako, da ostanejo čitljivi, in se vpišejo pravilni podatki.

89. člen
(odčrtanje zadeve)

(1) Ko je postopek v določeni zadevi končan, se zaporedna številka vpisa odčrta. Pri ročno vodenih vpisnikih je znamenje odčrtanja ""L" pri računalniško vodenih vpisnikih pa vpis "rešena zadeva".

(2) Zadeva se odčrta kot končana, ko je odpravljena končna odločba ali sklep.

(3) Če je bila zadeva pomotoma odčrtana ali je treba znak odčrtanja razveljaviti, se s črnilom prečrtata oba kraka označbe odčrtanja. Če se taka zadeva nato kot končana odčrta, se napravi nov znak odčrtanja. Pri računalniško podprtem vpisniku se vpis "rešena zadeva" nadomesti z vpisom "nerešena zadeva".

(4) Ko so odčrtane vse zadeve na posamezni strani vpisnika, ki se vodi ročno, se v levem spodnjem kotu odtisne znak pravokotnika "  ".

90. člen
(evidenca združenih zadev)

(1) Če se zaradi enotnega odločanja združi več zadev, se pridružena zadeva odčrta kot rešena, v stolpcu za opombe pa se navede, s katero zadevo je bila združena in datum sklepa o združitvi, izpolni se tudi stolpec glede trajanja postopka, če ga vpisnik vsebuje. Pri zadevi, s katero je bila zadeva združena, se v stolpcu za opombe navede pridružitev zadeve.

(2) Vpisi pridružene zadeve se ne prenesejo. Vsi vpisi se nadaljujejo pri zadevi, s katero je zadeva združena.

(3) Če se združene zadeve kasneje razdružijo, se pri zadevah, ki so bile odčrtane, znak odčrtanja razveljavi in nadaljujejo vpisi. Razveljavi se tudi vpis glede trajanja postopka, če vpisnik tak vpis vsebuje. V stolpcu za opombe se pri obeh zadevah vpiše razdružitev zadeve.

(4) Če se spis začasno priloži drugemu spisu, se to pri obeh zadevah zaznamuje z navadnim svinčnikom v stolpcu za opombe.

91. člen
(vpis izločenih vlog)

(1) Če se vloga izloči iz zadeve, se izločeni del zadeve vpiše v vpisnik kot nova zadeva. Izločitev se označi v stolpcu za opombe pri obeh zadevah na način, ki je opisan v prejšnjem členu.

(2) Iz prvotno vpisane skupne zadeve se prenesejo k novo vpisani zadevi vsi vpisi, ki se nanašajo na izločeno zadevo, pri prvotni zadevi pa se po potrebi odčrta ime posameznega udeleženca, napadeni akt ipd.

92. člen
(sklenitev vpisnikov)

(1) Vpisniki se sklenejo konec leta tako, da se za zadnjo zaporedno številko napiše besedilo z naslednjimi podatki: datum sklenitve, zaporedna številka zadnjega vpisa, število v začetku leta nerešenih zadev po posameznih letih, število na novo sprejetih zadev, od tega število ponovno vpisanih zadev, ki so že bile izkazane kot rešene, število pomotoma vpisanih zadev, število rešenih zadev in število na koncu leta nerešenih zadev po posameznih letih. To besedilo podpišeta vodja glavne pisarne in generalni sekretar.

(2) Zadeve, ki v letu, v katerem so bile vpisane, niso bile rešene, se štejejo za prenesene zadeve. Prenos se označi le z navedbo skupnega števila zadev po letih, posameznih zadev pa se ne vpisuje ponovno.

93. člen
(nadzor vodenja vpisnikov in pomožnih knjig)

Generalni sekretar nadzoruje vodenje vpisnikov in pomožnih knjig, pri čemer zlasti ugotavlja pravilnost in pravočasnost vodenja in odreja odpravo napak ter pomanjkljivosti. Datum pregleda potrdi s podpisom.

2. Vpisniki94. člen
(vrste vpisnikov)

Ustavno sodišče vodi naslednje vpisnike:

 • - za zadeve ocene ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov in splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil ter ocene ustavnosti referendumskih vprašanj U vpisnik (obr. št. 8),
 • - za zadeve sporov glede pristojnosti P vpisnik (obr. št. 9),
 • - za zadeve ustavnih pritožb Up vpisnik (obr. št. 10),
 • - za zadeve odgovornosti nosilcev javnih funkcij Op vpisnik (obr. št. 11),
 • - za zadeve protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank Ps vpisnik (obr. št. 12),
 • - za zadeve pritožb v postopku potrditve poslanskih mandatov Mp vpisnik (obr. št. 13),
 • - za zadeve mnenja o ustavnosti mednarodne pogodbe Rm vpisnik (obr. št. 14),
 • - za zadeve sodne uprave Su vpisnik (obr. št. 15),
 • - za razne zadeve R vpisnik (obr. št. 16).

95. člen
(U vpisnik)

U vpisnik se vodi ločeno za vloge glede ocene ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov in splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil (U-I vpisnik) in za vloge za oceno ustavnosti referendumskih vprašanj (U-II vpisnik).

96. člen
(U-I in U-II vpisnik)

(1) V U-I vpisnik se pod zaporednimi številkami vpisujejo:

 • - vloge za oceno skladnosti zakonov z Ustavo,
 • - vloge za oceno skladnosti zakonov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava,
 • - vloge za oceno skladnosti podzakonskih predpisov z Ustavo in z zakoni,
 • - vloge za oceno skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z Ustavo in z zakoni,
 • - vloge za oceno skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, z Ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi. (2) V U-II vpisnik se pod zaporednimi številkami vpisujejo:
 • - vloge za oceno ustavnosti referendumskega vprašanja,
- vloge za preizkus odločitve Državnega zbora, da ne razpiše referenduma.

97. člen
(P vpisnik)

V P vpisnik se pod zaporednimi številkami vpisujejo:

 • - vloge o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi in med samimi lokalnimi skupnostmi,
 • - vloge o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi in
 • -  vloge o sporih glede pristojnosti med Državnim zborom, Predsednikom republike in Vlado.

98. člen
(Up vpisnik)

(1) V Up vpisnik se pod zaporednimi številkami vpisujejo vloge o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti.

(2) Če se v okviru postopka z ustavno pritožbo izvede tudi postopek za oceno ustavnosti predpisa, dobi odločitev Ustavnega sodišča hkrati opravilno številko U-I vpisnika, v katerem se izvedejo vsi potrebni vpisi.

99. člen
(Op vpisnik)

V Op vpisnik se pod zaporednimi številkami vpisujejo vloge o obtožbi zoper Predsednika republike in vloge o obtožbi zoper predsednika Vlade ali ministre.

100. člen
(Ps vpisnik)

V Ps vpisnik se pod zaporednimi številkami vpisujejo vloge za oceno protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank.

101. člen
(Mp vpisnik)

V Mp vpisnik se pod zaporednimi številkami vpisujejo pritožbe proti odločitvi Državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov in pritožbe proti odločitvi Državnega sveta o potrditvi mandatov članom Državnega sveta.

102. člen
(Rm vpisnik)

V Rm vpisnik se pod zaporednimi številkami vpisujejo predlogi za mnenje o skladnosti mednarodne pogodbe z Ustavo v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe.
 
103. člen
(Su vpisnik)

(1) V Su vpisnik se vpisujejo zadeve sodne uprave kronološko ne glede na vrsto zadeve.

(2) Za zadeve, ki se vsako leto ponavljajo, se lahko odpre skupinski spis.

(3) Osebni spisi ustavnih sodnikov, generalnega sekretarja in drugega sodnega osebja se odprejo ob nastopu funkcije oziroma dela na Ustavnem sodišču in se vodijo pod isto označbo spisa do prenehanja funkcije oziroma izteka rokov iz prvega in drugega odstavka 78. člena ZUstS oziroma do prenehanja dela sodne osebe.

104. člen
(R vpisnik)

V splošni vpisnik (R vpisnik) se vpisujejo vloge, ki jih skladno z ZUstS in s Poslovnikom rešuje generalni sekretar.


3. Pomožne knjige


105. člen
(vrste pomožnih knjig)

Pomožne knjige, ki jih vodi Ustavno sodišče, so:


 • imenik k vpisnikom (obr. št. 17),
 • osebni imenik k Su vpisniku (obr. št. 18),
 • stvarni imenik k Su vpisniku (obr. št. 19)
 • obvestila javnim glasilom (obr. št. 20),
 • seznam prejetih spisov (obr. št. 21),
 • seznam odposlanih spisov (obr. št. 22),
 • evidenca uradnih potovanj (obr. št. 23),
 • seznam vpogledov v spis (obr. št. 24),
 • seznam vpogledov v zaupne listine (obr. št. 25),
 • seznam iz arhiva izdanih spisov (obr. št. 26),
 • dostavna knjiga za neposredno vročanje (obr. št. 27),
 • interna knjiga prispelih faktur (obr. št. 28),
knjiga pečatov in štampiljk (obr. št. 29).
 
106. člen
(sklenitev pomožnih knjig)

(1) Ob koncu leta se sklenejo pomožne knjige iz 4., 5., 6., 10. in 12. točke prejšnjega člena. Te pomožne knjige sklene vodja glavne pisarne s svojim podpisom in datumom, razen interne knjige prispelih faktur, ki jo sklene pomočnik direktorja za finance.

(2) Če se pomožna knjiga vodi za več let, se pred prvim vpisom v novi letnik poudarjeno vpiše nova letnica.


107. člen
(imenik k vpisniku)

(1) Ko se vpiše zadeva v vpisnik, se vpiše hkrati tudi v imenik. Če se vpisnik vodi z računalniško podporo, se imeniki ne vodijo posebej, temveč mora računalniška podpora zagotavljati pregled podatkov iz imenikov in drugih pomožnih knjig.

(2) Imeniki se vodijo v obliki knjige za eno ali več let skupaj po abecedi in imajo za posamezne črke, ki so ob desnem robu knjige, ustrezno število strani.

(3) Imeniki k posameznim vpisnikom se vodijo po priimkih oziroma nazivu in sedežih pravnih oseb, ki so pobudniki, predlagatelji ali pritožniki v postopku pred Ustavnim sodiščem. Če nastopa kot predlagatelj državni organ, se vpiše v imenik uradno ime državnega organa.

(4) Če je v isti zadevi več pobudnikov, predlagateljev ali pritožnikov, se vpiše v imenik vsakega od njih.

(5) K Su vpisniku se vodita osebni in stvarni imenik, v katera se vpisujejo vse Su zadeve.