Pravna podlagaPravilnikX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA (121. do 123. člen)

X. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA (121. do 123. člen)


121. člen

Novinarji, ki imajo ob uveljavitvi tega pravilnika status akreditiranega novinarja pri Ustavnem sodišču, obdržijo ta status tudi vnaprej.
 
122. člen
 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 80/2000, 91/01 in 30/02). 
 
123. člen
 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
                                               
  
 
Številka: Su-105/03-11
Datum:   15. 9. 2003
 
 
P r e d s e d n i c a
dr. Dragica Wedam Lukić