Republika Slovenija, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana na podlagi drugega odstavka 1. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS), v skladu z 31. in 20. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in členi 39 do 42 Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in nasl.),

objavlja

prodajo premičnin oziroma motornih vozil po metodi javne dražbe