Številka: Su-X-48/08-3
Datum: 16. 4. 2008

Obnovitvena in druga parketarska dela ter slikopleskarska dela v poslovni zgrabi Ustavnega sodišča Republike Slovenije

 

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ustavno sodišče Republike Slovenije, objavlja na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,– v nadaljevanju ZJN-2) javno naročilo po odprtem postopku za:

Sklop 1 – Obnovitvena in druga parketarska dela in

Sklop 2 – Slikopleskarska dela

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 16. 4. 2008 pod številko objave JN2810/2008. 

 
Kontaktna oseba s strani naročnika je Danica Klarič
e-pošta: danica.klaric@us-rs.si

Ponudbe morajo biti poslane v zaprtih kuvertah na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, s pripisom: “NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA OBNOVO ŠT. Su-X-48/08-3”. Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.

 
Oddaja ponudbe

Ponudbe morajo prispeti v glavno pisarno Ustavnega sodišča Republike Slovenije najkasneje do 12.00 ure dne 5. 5. 2008. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljateljem.

Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 2008 ob 13.00 uri na sedežu Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Ljubljana, 16. 4. 2008
  

                                                 Ustavno sodišče Republike Slovenije
                                                 Služba za splošne in finančne zadeve

Razpisna dokumentacija je v prilogi.