Besedilo: Su-X-37/08-3
Datum: 22. 2. 2008-02-22

Obnovitvena in druga parketarska dela ter slikopleskarska dela v poslovni zgrabi Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Podaljšanje roka za ogled lokacije – točka 3.5 razpisne dokumentacije

Ogled lokacije bo organiziran po predhodni najavi in dogovoru s predstavnikom naročnika.
Ponudniki naj se za ogled prijavijo na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, faks št.: 01/4776-500 ali elektronski naslov: danica.klaric@us-rs.si s pripisom “Ogled lokacije za obnovitvena in druga parketarska dela ter slikopleskarska dela” najkasneje do 13. 3. 2008 do 12.00 ure.

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ustavno sodišče Republike Slovenije, objavlja na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,– v nadaljevanju ZJN-2) javno naročilo po odprtem postopku za:

Sklop 1 – Obnovitvena in druga parketarska dela in

Sklop 2 – Slikopleskarska dela

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 22. 2. 2008 pod številko objave JN1258/2008. 

Kontaktna oseba s strani naročnika je Danica Klarič

e-pošta: danica.klaric@us-rs.si

Ponudbe morajo biti poslane v zaprtih kuvertah na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, s pripisom: “NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA OBNOVO ŠT. Su-X-37/08-3”. Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.

Oddaja ponudbe

Ponudbe morajo prispeti v glavno pisarno Ustavnega sodišča Republike Slovenije najkasneje do 10.00 ure dne 20. 3. 2008. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljateljem.

Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 20. 3. 2008 ob 12.00 uri na sedežu Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Ljubljana, 22. 2. 2008

                                                           Ustavno sodišče Republike Slovenije
                                                           Služba za splošne in finančne zadeve