Su-171/07
Datum: 7. 9. 2007

Nakup treh osebnih vozil  za potrebe Ustavnega sodišča Republike Slovenije

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Ustavno sodišče Republike Slovenije, objavlja na podlagi točke b) drugega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 – v nadaljevanju ZJN-2) javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za:

nakup treh osebnih vozil za potrebe Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Ponudbe morajo biti poslane v zaprtih kuvertah na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, s pripisom: “NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA RAZPIS ŠT. Su-171/07
“. Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.
 
Ponudbe morajo prispeti v VLOŽIŠČE Ustavnega sodišča Republike Slovenije najkasneje do 10.00 ure dne 24. 9. 2007. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljateljem.
 
Javno odpiranje ponudb bo 24. 9. 2007 ob 12.00 uri na sedežu Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
 
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

                                                     Ustavno sodišče Republike Slovenije
                                                     Služba za splošne in finančne zadeve